Oduu Oromiyaa Gara Garaa

Hagayya 5/2017

Godina Wallaggaa bahaa aanaa Gudeyyaa Biilaatti gartuun sirna tajaajiltoota sirna Wayyaanee qabeenya ummataa saamanii dadhabnaan humna ummataa gara maallaqaatti jijjiiruun dafqa ummataa saamaa jirachuu Qeerroon gudayyaa Biilaa addeessan.

Maqaa biqiltuu dhabuun kunuunsu jedhuun ummata ijaaruun,Osoo saalaa hin qoodiin gareen tokko baay’ina namoota digdamaa_soddomaa(20_30) ijaaruun waggaadha hanga waggaatti dabareen eegsisuun nama tokkoon tokkoof qarshii 115(dhibba tokkoof,kudha shan)kaffaluufin baajata ummataaf bahe uunfaa isaanif olchata jiraachu keessa beektonni addeessan.

Akka keessa beektonni addeessanitti biqiltuun kun kan dhabateef namoota harka qalleeyyiif akka ooluuf ummanni dhabbate,lukkeeleen  fi jala kaattuu saba bicuu kana galii dhuunfaa isaan godhatani,dafqa hiyyeessa bishaan nyachiisaa jiraachuu qeerroo fi keessa beektonni addeessan, akka aanaa Gudayyaa Biilaatti dura tadhaan imma kanaa namni maqaansa RAGGAASAA jedhamu biqiltuun kana kan dhuunfaasaa godhatee,humna aangoo dura taadhummaa godhachuun galii biqiltuun kanarraa argamuu fi bajata qaamni ilaallatu biqiltuun kanaaf baasu ukkaamsuun galii unfaa isaa taasisate,qaxxaamuraan durumaa jiraachuu fi ummata irratti Sirna mootummaa hayilee sillaasee ,ummata irratti haaromsaa jiraachuu qeerroo gudayyaa biilaa addeessan.Namichi kun dafqa ummataa saamuun magaalaa gudayyaa biilaatti mana akka lamaa bituun takka 300,000, takkammoo mallaqxi isaa tilmaamni isaa kan hin beekamneen bituun simmintoon hisisee jiraachuu beeksisan,akkasumas magaalaa Baakkootti maqaa obbooloota isaan manneen bibbiituu fi namoota iccitii isaa beekan immoo mallaqaan,nyaataa fi dhugaatiin bituun badiisaa ukkaamsuuf yaalus qeerroon hojisaa badaa ummatasaa saamaa jiraachuu addeessan, gochaan kun naannoo biras yoo jiraate qeerroon dammaqxanii akka irratti hojjettan dhaamsa qeerroo Gudayyaa Biilaatti,odeeffannoo biraa dudduubaan…

 

Godina Harargee Bahaa Aanaa Masalaatti wayyaaneen Ummata Dirqamaan akka hojii eegalsiiftan jechuun Milishoota fi Poolisoota Walitti qabdee dirqama itti kennaa jiraachuun dhagayame.Magaalaa Masalaa fi gandoota magaalichaa hunda keessatti namoota dukkaana banaa jedhamanii banuu didan qabdanii akka mootummaaf dhiyeessitan warrior ummata jeequmsaaf kanaan duras ummata kakaasaa ture isaanii jechuun ummata hidhatti guuruf karoorfattee ka’uun guyyaa har’aa wal gahirra jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Gabaasanii jiru.

Godina Arsii Aanaa Jajuutti Mootummaan Wayyaanee Fincila Diddaa Tilmaama Gatii Gibiraatin wal qabatee deemaa jiruun sodaa guddaa keessa seenee waan jiruuf Barattoota dhaabbilee barnootaa ol’aanaa adda addaa irraa boqonnaaf gara maatii isaanii deebi’aniif leenjii waa’ee Feederaaliziimii irratti kennuufii barbaanna jedhee barattoonni yunivarsiitota gara garaa irraa boqonnaaf galan hundi leenjii kana akka fudhattan jedhee kadhatus Qeerron barattoonni Oromoo wal gahii diinni waame kana irratti hirmaachuu diduun Barattoota 45 qofa walitti qabdee kaabinoonni OPDO itti kabajaa ooluu maddeen Oduu Qeerroo Aanaa Jajuu Gabaasanii jiru.Barattoonni wal gahicharratti hirmaatanis Feederaaliziimin jettan Guutumaan guututti kan Ummata Oromootif ta’uu miti Seerri biyyattiin ittiin bultu irra deebi’amee ilaallamuu qaba.Ummanni Oromoo biyya tana keessatti lammii lammaffaa fakkaatee jiraataa jira jechuun gaafilee haala yeroo Ummanni Oromoo keessa jiruun ergamtoota wayyaanee cinqaa ooluu maddeen keenya itti dabaluun gabaasanii jiru.

Godina Arsii Waajjiraalee Mootummaa kanneen Ummanni baay’innaan itti argamu kanneen Akka mana murtii,Manneen Yaalaa, Waajjira Galiiwwanii fi kanneen biroo fuulduratti barruuleen waamichaa Diddaa Lagannaa Gabaan wal qabatan kuni bal’innaan maxxanfamaa fi facaafamaa bulanii jiru.Magaalotni barruulen kunniin itti tamsaafaman Dodola, Kofale, Shaashamannee, Asaasa, Diksiis , Seeruu yoo ta’an yeroo ammaa magaalota kanneen keessatti ergamtoonni wayyaanee Waraana uf jalaan deemanii namoota magaalota kanneen keessa olii gadi dhimmaaf deeman qabanii sakatta’aa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo gabaasanii jiru.

Godina Arsii Aanaa Jajuutti OPDOn Ummatatti Biqiltuu daldalachaa jiraachun dhagsyameera. Mootummaan wayyaanee Gibiraa Ummanni kaffaluu dinnaan biyya Misoomsaa biqiltuu mataa mataan bitaa dhaabaa jettee Ummata Saamaa jiraachuu fi namoota biqiltuu bitanii dhaabuu hin barbaanne hin hidhamtu jechuun sodaachisaa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Aanaa Jajuu gabaasanii jiru. Kuni kanaan Osoo jiru Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa kaafnee jirra jettullee waraanni mootummaan wayyaanee Ummatatti bobbaafte akkuma qubatetti jira.guyyaa ha’aa 5/2017 Sanbata Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Darrabbaa keessatti waraanni wayyaanee Dargaggoota sababa tokko malee qabee hidhaatti guuraa jira.Dargaggoota hidhaman keessa Muhaammad H/ Ibraahim.Daldalaa, Seeyfuu Abdallaa Barataa yuunivarsiitii Goondar irraa boqonnaaf gale, Umar Ahmad Daldalaa, Haarun Muktaar Konkolaachisaa, Abdurrahmaan Aymoolee Barsiisaa, fi Kaamil H/ Amiin Barataa kutaa 9ffaa kan keessatti argaman ta’uu maddeen Oduu Qeerroo Magaalaa Darrabbaa gabaasanii jiru.

Godina Harargee Lixaa Aanaa Masalaatti Barattoonni Wayyaanen Wal gahii teessisaa jirtu wal gahicha dhiitanii bahuun dhagayameera. Sabboontonni barattoonni Oromoo Marii Waa’ee Feeders alibi I moi fi warraaqsa halluu jettee wayyaanen itti odeesditerratti mormii kaasudhaan Gaaffilee gurguddoo gaafachuun Kaabinoota kan cinqan yoo ta’uu Gaaffilee isaan gaaffatan keessaa Ummanni Oromoo hundi kan mana hidhaatitti dararamaa jiru Maqaa ABO jedhuuni Kanaafuu yeroo gabaabatti bakka hundaa gadi yoo dhiifaman Hooggantoonni paartii KFO hundi haal duree tokko malee yoo gadhiifaman.Mootummaan Feederaalaa Waa’ee Ummata Oromoo kamuu keessa yoo seenuu dhiise. Oromoo yoo taane ABO Muslima Yoo taane Shororkeessaa jechuun biyya tana keessatti yoo hin dhaabbatin marii fi wal gahiin nuti isin wajjiin goonu tokkollee hin jiru jechuun aangawoota Wayyaanee Afaan qabsiisanii jiru jechuun maddeen Oduu Qeerroo Aanaa Masalaa Gabaasanii jiru.

Godina Baalee Aanaa Barbaree Magaalaa Haroo keessatti Ergamtoonni wayyaanee daldaltoota hidhatti guuraa jiraachun dhagayame. Aanaa Barbaree Magaalaa Haroo keessatti daldaltoota Oromoo gibira kaffaluu diddan daldaltoota kaffaluu dhoorgaa jirtu jechuun erga mana hidhaatitti darbanii booda Irra deemun Suuqa daldalaa daldaltoota kanaa waraqaan Maxxansaa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Aanichaa gabaasanii jiru.

Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Duukamii fi Bulchiinsa Magaalaa Sabbataa keessatti Waraanni wayyaanee Wal Gahii gaggeessaa jiraachun dhagayameera. Dhimmi ijoon Wal gahii kanaas Sababaa kumaand poostitiin wal qabatee Poolisoonni Feederaalaa Oromiyaa keessaa bobbaafaman akkuma duraatitti wajjiin dalaguu akka itti fufanii fi poolisoonni quuqama Ummataa qaban akka calalamanii hojirraa dhaabbatan jechuun marii guyyoota 4 Afuriif godhaa akka jiran maddeen keenya naannawa sanii gabaasanii jiru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: