Magaalaa Naqamtee fi Naannoolee Godina Wallaggaa Keessatti Qeerroon Waamicha FXG Bal’inaan Tamsaasaa Jiraachuun Gabaafame.

20139599_10103252738048673_8889980020033865440_nAdoolessa 18,2017/Godina Wallagga  magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa barruuleen fxg  guutummaa magaalaa Naqamtee keessa facaafamaa akka jiran Qeerroon gabaase.
Sirni gabroomfataa Wayyaanee kan afaan hololaa fi kijiba diimokiraasiin biyya Oromiyaa kan  saamaa ture itti xiqqaannaan ittuu diinummaa isaa addunyaatti mullisuuf maqaa saamicha gibiraan daa’effatee uummata saamaa akka jiru hundu quba qaba.Haaluma kanaan gootowwan Qeerroon magaalaa Naqamtees diddaa sirna wayyaaneef qabanirraa ka’uun guutummaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa barruulee warraaksaa kan diddaa kaffaltii gibiraan wal qabatu facaasaa akka jiran madi oduu Qeerroo leeqaa gabaase.
Guyyaa har’aa jechuun facaassaarraa eegales gootowwan Qeerroon magaalaa naqamtee fi naannoo ishee diddaa kaffaltii gibiraan wal qabatee guutummaa golee oromiyaa keessatti akka abidda saafaatti belbelaa jiru cina hiriiruudhaan adda durummaan diddaa kana keessatti ga’ee isaanii ba’uuf qoophiin hundi xumuramee akka jiru Qeerroon addeesse.Barruuleen warraaksaa kunis guutummaa magaalaa naqamtee fi naannoo ishee keessa facaafamaa jiraachuun walqabatee waraanni sirna wayyaanee yeroo ammaa guutummaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa oliif gadi kaachuudhaan uummata nagaa dhorkaa akka jirutu ibsame.Yeroo ammaa kanas magaalaan naqamtee keessaa suuqiileen tokkotokko diddaa sirna wayyaaneef qaban irraa ka’uudhaan cuccufamuu eegalanii akka jirantu addeefame.

Godina Wallaggaa  magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa diddaan uummataa kaffaltii  gibiraan wal qabatee ka’uu mala jedhuun sodaa fi rifaatuu hamaa keessa seenuudhaan  uummata magaalichaa goolaa akka jirtu himame.
Baatii kana guutuu maqaa gibiraan daa’effachuun uummata godinaalee oromiyaa cufa saamaa kan jiru mootummaam hattuu fi saamtuun murna bicuu wayyaanee yeroo ammaa maqaa kaffaltii gibiraan wal qabatee diddaan uummataa dhalachuu mala jedhuun naasuu keessa seenuudhaan uummata magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee goolaa akka jirutu addeeffame.
Magaalaa Naqamtee keessaa yeroo ammaa sababa hammaachuu gibiraan wal qabachuurraan kan ka’e suuqiilee magaalicha keessa jiran irraa sukkaarrii fi kaardiileen gatiidhaan xixxiqqaa ta’an badaa akka jiranillee kan gabaase qeerroon magaalaa Naqamtee caalmaattimmoo magaalicha keessatti waraanni wayyaanee akka uummata doorsisaa jirullee qeerroon itti dabaluun gabaase.
Addattimmoo magaalicha keessatti waraanni mootummaa wayyaanee yeroo ammaa uummanni magaalichaa diddaa maqaa kaffaltii gibiraan wal qabsiisee  kaasuu mala maqaa jedhuun rifaatuu keessa seenee uummata bahaaf gala dhorkaa akka jirullee madi oduu Qeerroo leeqaa Naqamtee addeessee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s