Lixa Oromiyaa Aanaa Waamaa Hagaloo Keessatti Lubbuun Namaa Anbuulaansiin Dabarte

Waxabajjii 26,2017 /Ambuulaansiin biyya Oromiyaa keessatti dalagaawwaan humna
Waraanaa baadiyyaa keessa bittimsuuf, sabboontota qaqqaalii rukuttee addunyaa kanarraa dhabamsiisuutti fuullefatee jiraachuu gurriif ijji Oromoo nii beeka. Keessattuu dalagaan Ambuulaansii biyyatii keessatti namota rakkataniif dhibaman yaaluun hafee erga humnoota mootummaaf aanga’ota jalaa Baaasastota amanamoo aanaaf ganda gidduu deemsisuurratti dalagaa jirti.

Bara darbe maallaqa kuma afurtamaan (40,000) sabboontota ilmaan
Oromoo ajjeesuuf aanattii keessatti konkolaachisaa obbo Daggaafee
Tamasgeen walii galee maallaqni  kuma digdamaan (20,000) harkatti kan
laatameef, karaarratti Qeerroo Oromoo aanattii keessaa adda durummaan
gaaffii mirgaa gaafatan addatti barataa  maqaansaa dhahamuuf hinfeene
rukutuuf bakka inni deemuuf hiriyaasaa wajjjinillee walitti qabee
rukutuuf utuu aggaamuu, isaanuma keessaa of eeggannoo akka godhatuuf
akekkachiisa laatameen hafee ammallee barataan kun konkolaata kana
gaafa argu halaalatti dheessaa jiraata. Haaluma kanaan gaaffii karaa
nagaa gaafatameef akkamiin ajjeesuuf yaaltu jechuun gurmuun Qeerroo
aanichaa tarkaanfii jabaa dhagaan konkolaatattii burkuteessanii turen.

Bara kanas guyyaa
30-09-2009 akka lakkofsa habashaatti ganama keessa
12:30tti Qotebultoota hubatoo ta’an kanneen gaaffii haqaan aanattii
gaafatan irratti murtii hamaa akka fudhatuuf ramadamee dogongora
tokkoon alatti daandiirra utuu adeemanii Qote bulaa Obbo Dhugaasaa
Gabbisaa jadhamu konkolaataan rukutuun addunyaa kanarraa akka darbu
taasisee jira. Du’a obbo Dhugaasaa Gabbisaaf sababaa jabaan karoora
seeraan ala qotebulaatti dhufu, gaaffii maallaqaa seeraan ala uummata
saamanii ittiin durooman dura dhaabbatee mormuusaa qofa yoo ta’u.
Daballiwwaan gibiraaf gaaffiiwwaan barbaachisoo waltajjii jala deemtuu
Wayyaanee OPDO naannichaa irratti gaaffii haqaa gaafachuusaa qofa
ta’uu icciita du’asaa kanneen beekan dubbatu. Obbo Daggafeen Tamasgeen
maallaqa guddaan Qote bulaa kana ajjeesee akka bor jirenya gaarii
jiraachisan waadaan aanicha irraa galameeraaf jedhu, Kaabinoota
amanamoon uummataa SQ f yaada kennan. Kaabinoonni sabboonummaa qaban,
kunnee du’a obbo Dhugaasaaf miira gaddaa cinaa keessa jiraachuurra
darbee hanga Biiroo keessatti namoota shira kana xaxan faana wal
dhabanitti gahaa jiraachuu dubbatu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s