Waamicha Uummata Oromoo Hundaaf!

Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree Wayyaneeerga FXG Oromiyaa keessatti dhowee kaasee ajjechaa fi hidhaa irraa duubatti deebi’ee hin beeku ammas haaluma kanaan uummata Oromoo mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifaadha,lubbuu hedduun itti wareegamee jira,kumaatam aguddaadhan kanlakkaawamu lubbuu ilmaanOromoo bade jira.  LolliLiyyuu Hail addaaddaaWayyaaneenummataOromooirrattibobbaaftuji’ootajahaaoldeemaajira. Lubbuu fi qabeenyiOromoobadaajirudaangaahinqabu. Ajjechaa fi hidhaauumataOromooirragahajirutarreessuunbarbaachisummaahinqabu; kana boodasirnanamanyaataamootummaaTPLFtti jinni caamsaa kun xumuraisaatahuuqaba.  KanaafuummanniOromoo

  • OPDO keessakanjirtan
  • Humnawaraanaakeessakanjirtan
  • Poolisootakeessakanjirtan
  • Milishotaa fi
  • Ajajootaolaanookeessakanjirtanhundaaf

Caamsaa 28 irraakaaseewalgahii fi ayyaanagaragaraa TPLF waamichataasisudhiignikeenyamadaankeenyasosoohinqoorinwayyaaneefragaduuhinqabnu!!

Yeroo FXG finiinsuudhaanmootummaawayyaaneekanattixumurataasisuuwaantaheefgaaffiinuummataOromoogaaffii

  • Mirgasiyaasaa
  • Gaaffiisaamichilafaadhaabbachuu
  • Gaaffiibilisummaa
  • Gaaffiigabrummaajalaabahuu
  • OPDOnuummataOromoobakkabu’aaosoohinjirrefedhiiWayyaaneeraawwataajirtuhubachuundiddaaittifufuuti!

Kanaaf jinni kun yknkurmaannifuulakeenyadurajiru kun xumurasirnamootummaa TPLF akkatahuufuummanniOromoobakkajiruuCaamsaa 28, 2017 (Ginbot 20, 2009) irraakaasee FXG ittifufuuakkaqabuQeerroonBilisummaawaamichaisaadabarseera.

 

InjifannoonuummataOromoof

GadaanGadaaBilisummaati

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: