Gabaasa Addaa Qeerroo

Murni shiftaa fi saamichaa fi aangoo qawween biyya Oromiyaa saamuun duroomte wayyaaneen torban kana keessa maqaa walga’ii kiraa sassaabdummaa jedhuun uummata Oromoo gidirsuuf karoora jabaa baafattee hojiirra oolchuuf qoophiishee xumurtee jiraachuun saaxilame.

Akka maddi oduu Qeerroo goleewwan Oromiyaa irraa nu qaqqabaa jiran addeessanitti sirni aangoo qawweetiin uummata Oromoo saamaa fi saamsisuun beekamtu murni hattuun Tplf maqaa walga’ii kiraasassaabdummaa jedhamu daa’effachuun torban tokkoof uummata Oromoo gidirsuuf qoophiishee xumurtee  uummata oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jiranis maqaa wal ga’ii kanaatiin afanffajjeessuuf ijaabaachaa jiraachuu qeerroon gabaase. Mootummaan sirna nama nyaattuu fi saamtuun abbaa irree Wayyaanee kan ilmaan Oromoof daqiiqaa tokkoof gara laafina hin qabne tuffii fi inaaffaan kan keessa ishee nagaa dhorke dur irraa kaastee hanga hanga har’aatti karaa ittiin ilmaan oromoo irratti bara bittaa ishee dheereffattu qopheeffachuun hojiishee idileedha.Waraanni nama nyaatuu sirna afaan qawween biyya oromiyaa saamuun kan duraayyuu caalaattii fardeeffamuun ilmaan oromoo nagaan ba’anii galuun hammaatee jira.

Guutummaa goleewwan oromiyaa keessatti wayyaaneen naasuufi waan qabdee gad lakkistu walaaluun oliif gadi fiiguun saba oromoo maqaa wal ga’iitiin gidirsuu akkasumas maqaa misoomaa fi investimentii jedhuun lammiilee Oromoo lafaaf qabeenyaa isaa humna qawween  irraa. boojiitee beelaaf dheebuuf saaxiluun daran hammaachuun biyyi yeroo ammaa rakkoo akkaan jabaa keessa seentee jirti.

Kana malees ilmaan Oromoo ajjeesuu,hidhuunii fi gidirsuun daran guutummaa goleewwan oromiyaa keessatti bifa haaraa ta’een jabaatee itti fufee jira.

Uummannii oromoo biyya oromiyaa keessa jiraachaa jiru yeroo ammaa maqaa qaalainsa midhaan nyaataa kanneen akka shukkaaraa ,zayitaa fi kanneen kana fakkaataan gatiin bittaa isaa humna uummataan ol waan ta’eef lammiileen oromoo  rakkoo akkaan nama yaaddessaa keessa seenuudhaan heedduminaan beelaaf dhuubuudhaan waxalamaa jiru.

Addattimmoo uummanni oromoo biyya oromiyaa keessa jiraatu lafaa fi biyya abbaa isaarratti kabajamuun hafaanee gidiraan ,dhiphinniifi, doorsifamuun kan yeroo kamiiyyuu caalaa godinaalee oromiyaa mara keessatti hammaachuudhaan uummanni oromoo bahaaf gala dhorkamuun hiraarfamaa jira.

Waraanni furguggifamtuun sirna wayyaaneen uummata oromoorratti gadi ergamtee uummaticha akka eegduuf guutummaa oromiyaa keessa raabsamtee jirtus maqaa  labsii yeroo muuddamaa daayeffachuun gootowwan qeerroo fi qarree agartuu biyyattii ta’an humnaa fi aangoo isheetti amanuun karaatti ambisuun kan durii caalaatti hammaatee jiraachuun kan argamuu fi kan dhaga’amaa jiruudha.

Waraanni wayyaanee kunneen qarree godinaalee oromiyaa keessa jiran adamsanii gudeeduu,butanii dhabamsiisuu fi yoo isaan didan ammo humnaan gudeeduun miidhaa hamaa gurra namaaf hin tolle irraan geessisuun baayyee hammaatee jira.

Caalmaattimmoo waraanni wayyaaanee kunneen uummata oromoo lafaa fi qabeenya isaa irratti kabajuun hafee aangoo fi qawwee ofirkaa qabanitti amanuudhaan uummaticha bahaa fi gala dhorkuun godinaalee oromiyaa mara keessatti hammaachuun uummanni rakkoo akkaan yaaddessaa keessa seenee jira.Sakkata’iinsi seeraan alaa ammayyuu uummata oromorraa kan dhaabbate haa fakkaatu malee uummata oromoo maqaa labsii yeroo muddamaa daa’effachuun saamuun,akkasumas mana haadha iyyeessaa cabsuun ilmashee tokkittii isheen rakkattee guddifatte jalaa ukkaamsuun,butanii dhabamsiisuun,maalaqaa fi qabeenya haadha iyyeessaa humnaan mana itti cabsanii jalinaa butuun caalmaatti godinaalee oromiyaa cufa keessatti hammaatee yeroo jirutti sirni afaan qawween hundeeffamte murni kijibduun wayyaanee yeroo ammaa maqaa walga’ii kiraa sassaabdummaa jedhamu daa’effachuun uummata oromoo irratti hololuuf ijibaachuun ishee ni milka’a jechuun soba dhugaarraa fagaateedha.Uummanni keenya godinaalee oromiyaa cufa keessa jirus walga’ii wayyaaneen hafarsaa jirtu hanga gaaffiin abbaa biyuummaa oromoo kabajamutti fashaleessuun dubbii fardiidha.

Hanga mirgi uummata oromoo hin kabajamnetti,hanga hireen uummata oromoo hin mirkanoofnetti,uummaticha kijibuuf irratti hololuuf ijibaachuun daandii qabsoo uummatichaa daran fardeessa malee boodattis akka hin deebisnees gootowwan qeerroon golee oromiyaa keessa jiran dhaamsa jabduu gad jabeessuun dhaammatanii jiru.

Injifannoo uummata oromoof .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: