ABO Balaaleffadha Jechuun Wayyaanoti Conference Dubartootaa Sababa Jedhuun Walgahii Irratti Ololan.

Caamsaa 18,2017/Godina Arsii Aanaa Jajuu Magaalaa Arbooyyee keessatti Dubartoota maqaa koonfirasii Dubartootaa jedhuun wal gahii teessisaa jiru. Magaalaa Arbooyyee keessatti koonfiransii Dubartootaa jechuun itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Jajuu Geetaahun Nugusaalam kaabinoota aanotarraa dhufan wajjiin ta’uun olola siyaasaa isaanii babal’ifachuuf dubartoota gandoota hundarraa walitti qabee wal gahii teessisuun.

Manneen keessan keessatti Abbootii manaa keessanii fi ujoolleen teessan humnoota badii jala deemudhaan kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo ABO galmaan gahuuf akka hin sochoone isin debartoonni gaheen guddaan maatii hoogganuu isin harka waan jiruuf akka maatii keessan gocha badiitirraa dhoorgitan yoo humna keessanii ol ta’anis mootummaa quba qabaachisuun akka karaa mootummaatin gorfaman godhuu qabdu ta’uu baannan maatiin keessan akkuma waggootan lamaan darbe argitan akkuma baheen isin jalaa hafuu danda’u hojiin isaanii Dhaaba Ummataaf Dhaabate wajjiin akka ta’uu qabu maatii keessan gorsuufi karaa badiitirraa deebisuu qabdu jechuun itti kijibaa ooluu maddeen Odeessi Qeerroo Arbooyyee irraa nu gahe addeessee jira.

Malees Aanaa Sabbataa Hawaas keessattis koonfiransiin Dargaggootaa gaggeeffamas jira.akkuma Oromiyaa guutuu keessatti ta’aa jiru aanicha keessattis maqaa koonfiransiitiin Dargagoota keessaa ilaalcha Adda Bilisummaa Oromoo ABO qulqulleessinee Dargaggoota humna misoomaaf nageenyaa haa taasifnu jechuun marjirra jiraachuu fi marichis guyyoota lamaaf kan gaggeeffamu ta’uu Oduun Qeerroo naannawa sanii irraa arganne ibsee jira

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: