Oduu Godinaalee Oromiyaa

Caamsaa 15,2017/ Daandii Aspaaltii kan Adaamarraa Asallaa deemu kan  Godina Arsii Aanaa Doddotaatti addaan citeen wal qabatee Ummanni rakkoo  saaxilamuun dhagayamee jira. Akka gabaasni achii nu gahe himutti Ummanni gatii duraan kaaffalu dachaadhaan akka kaffalu taasisamaa jiraachuu fi Tiraafiikonni Wayyaaneen daandii kanarratti bobbaaftes konkolaachiftootarraa qarshii waan argataniif Konkolaachiftoota adabaa akka hin jirree fi yeroo konkolaattonni dhufan karaarraa akka maqaa jiran gabaafamee jira Godina Arsii Aanaa Jajuu Ganda Arbooyyee 01 keessatti Koonfiransii dhimma paakkeejjii dargaggoota fi carraa hojii jechuun dargaggoota walitti qabanii kaabinoonni Aanarraa dhufan guyyaa har’aa wiixata mariisisaa jiraachuun gabaafamee jira

Godina Arsii Aanaa Xiyyootti  ayyaana Caamsaa 20 akkamitti akka kabamuu qabu irratti hojjattootni fi miseensonni OPDO marii godhanii jiru 6/2009 Aanaa Xiyyootti ayyaanni Caamsaa 20 akkamitti akka kabajamuu qabuu fi miseensonni dhaabaa hundi Buusii ayyaana kanaaf ta’uu walitti qabuu akka jalqabanii fi Ayyaana kanarratti.miseensoni Dhaabaa qofti akka argamuu qabanirratti walii galanii jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo gabaasanii jiru

Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Duukamitti guyyaa dilbataa Fooramii Dargaggootaa 9ffaa jechuun dargaggoota bulchiinsa magaalattii gandoota adda addaa keessatti argaman hunda walitti qabuun wal gahii teessisaa oolanii jiru.Akka gabaasni achii arganne jedhutti magaalattii keessatti dargaggoon tokkollee hojii malee akka hin taannefii hojii hojjatu kamirrattuu gurmaayu malee akka hin hojjannee fi Dargaggoota gurmeessinus Miseensota Qeerroo Bilisummaa ta’uufi ta’uu dhabuu isaanii adda baafamuu qaba.warri miseensa  Qeerroo ta’e maqaan isaanii adda bahee qaama dhimma kana qulqulleessuuf hundaayeen dhimmi isaanii qulqullaayee hojiitti galuu qaba jechuun kaabinoonni OPDO lallabaa ooluun dhagayamee jira

Godina Arsii Aanaa Jajuutti Qalbii dargaggootaa hatuuf Dargaggoota Muraasa walitti gurmeessuun konkolaataa Bituufidhaan dargaggoota hin gurmaayiniin gurmaayaa waan barbaaddan kamiinuu karaa mootummaa diigu qofaan wal gurmeessuu dhiisaa jedhanii dargaggoota sossobachaa jiraachuu maddeen Oduu Aanaa jajuu gabaasanii jiru.

Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaatti rakkoowwan yeroo ammaa mul’atan ni jiru.Innis Koonfiraansiin Hafuuraa waldaa Beetel M/Yesuus Magaalaa konee kessatti gaafa guyyaa 4-6 gaggeeffameen namni waaqayyo saganticha irratti tajaajilaaf waamamanii saba waaqayyoo 2000 ta’u sagalee waaqayyoo barsiisuun  tajaajilanii jiru.Haaluma kanaan waaqayyos dinqii gurguddaavyeroo hojjetutti namootni tokko tokko immoo dhiibbaa adda addaa gochuudhaan kaayyoo wayyaanee galmaan geessisuuf gara mankaraaressaatti jijjiiranii jiru. Sababa kanaan gaafa Jimaataa kan jalqabe hanga sanbata guddaatti sagantaan kun kan gaggeeffame yommuu ta’u; sagantaa kana irratti dhukkubsattoota baay’eetu fayyee jira.Kana bu’uura godhachuun gaafa sanbata guddaa konfiraansiin kun yeroo xumuramutti faarfattoonni fi sabni waaqayyoo faarfannaa waan faarfataniif ergamtoonni wayyaanee tajaajiltootaa fi faarfattoota, akkasumas jaarsolii waldaa fi namoota hedduu to’anna jala galchaniiru.Namoota hidhaman keessaa muraasni:-
1:Raajii Lamma ken jedhamu
2:Faarfataa Tamaam Faaris
3:Abinnet kan jedhamu nama kiiboordii taphatu
4:Obbo Kidaanee Qana’aa Bulchiinsa
5:Gabayyoo Fiqaaduu konkolaachisaa
6 : Tamasgeen kan je dhamu Itti aanaa bulchaa aanaa
7:Obbo Habtaamuu kan jedhamu Jaarsa  waldaa Beetel M/Yesuus fi  namoota maqaan isaani hafe hedduu  fi tilmaamaan namoota 30 fi isaa ol kan ta’anidha. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana mana sirreessaa Aanichaatti/Waajjira pooliisii Aanaa Daaboo Haannaatti naquun poolisoota kora bittinneessaa jedhaman konkolaataa tokko guutuun Beddelleerraa Daaboo dhaquun dargaggootaa fi Amantoota jiraattota aanichaa ta’an magaalaa keessa deemuun mana manarra deemuun tokko tokkoo funaananii mana hidhaa aanichaatti naqaa jiru.Yeroo ammaa kanatti Anaa Daaboo Haannaatti Magaalaan Konee humna waraanaan uwwifamtee jirti.Akkasumas yeroo labsiin komaandipoostii labsame keessa dargaggoonni shakkamanii biyyarraa baqatanii turan yeroo ammaa kanatti yeroo dargaggoonni gara maatii isaaniitti deebi’anitti dargaggoota sana qabanii to’annaa jala galchanii gidirfamaa jiru. Dhiibbaan Kun godhamaa kan jiru karaa Hoogganaa dhimma nageenyaa obbo Birhaanuu Galaan kan jedhamuun tahuun isaa beekameera.Yeroo ammaa kanatti namootni hidhamanii jiran kun kiristaanota qofa yommuu ta’u qaamni mootummaa kun gara mankaraaressaatti kan jijjiire ta’uu isaa hubatameera.Ammas shakkiin keenya inni guddaan namoota hidhamanii gidirfamaa jiran kana keessumaa tajaajiltoota hojii waaqayyoo akka hojjetaniif waamamanii dhufan kana kan hatattamaan yoo hin gadhiifne ta’e rakkoo nageenyaa inni kanarra caalu ni uumama jedheen tilmaa.Kanaafuu Mootummaan qaama isaavkan ta’e warreen amantaa keessa galanii uummata mirga waaqeffannaa isaa sarban kana akka irraa of qusatuu fi namoota hidhaman kana immo dafee akka gadi lakkisu gaafanna.Gadaan gadaa bilisummaati,ainjifannoon kan uummata oromooti inni guddaan injifannoo kan warra cunqurfamaniiti.

1 thought on “Oduu Godinaalee Oromiyaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s