Wayyaaneen TPLF Tahe Jedhee Balaa Beelaa Guutummaa Biyyattii Keessaatti Dabalaa Jira.

Eebila 22,2017

Rakkoowwaan garagaraan kanneen akka saamicha lafaan hawwaasii lafa isaa qootachuu dhabuun akkasuma rakkoowwan gama Mootummaan uummata dhaqqabaniif karaa qilleensa biyyaa baduun gaaga’ama dhufeen lammiilee biyyaattii miliyoona lamaa ol beelaan dhaanamaa jiraachuu madden gabaasan. Keessattuu sabaabaa gubiinsa Bosonaa Wayyaaneen Oromiyaa irraatti fudhataa jirtuun Oromiyaa bakkeewwaan danuun beelaa’aa jira. Takkaa biyya beela hin argin hongeef saaxilamuun beeelaaf daandii tolchee jira. Kun kanaan utuu jiruu humna gita bittuu Wayyaanee maqaa sana ofirraa maqsuuf gargaarsa karaa dhoksaa taasisaa turtullee,laagaa banuun biyyoota guddataa jirtu keessaa biyyaa kana akka galchaa jirtutti dubbataa turtus ukkamsuun waan itti ulfaateef beela hamaa biyyaattii Xoophiyaa bara gita bittuu Wayyaanee keessatti beelaaf saaxilamee jira. Sanuu Ummata waan nyaataa dhabeef gargaasi biyyoota biraarraa akkasuma biyya keessaa godhamaa jirullee harka Wayyaanee darbaa kan hin jirre gargaarsi biyyoota alaa Uummata akka dhaqqabaa hin jirre dubbataama. Balaan kun ittii fufee gara fuula duraatti Mootummaan of tuultuun biyyan bulcha jettu itti fuftee kan bulchitu taanan haalli jireenyaaf argamiinsa nyaataa hedduu yaaddeessaadha. Lafti qote bulaa akka waan midhaan magaarsuu dideef akka waan  qote bulaan dalagaatti laaffatee fakkeessuuf hololli gama buchuullootiisheen uummatatti himamullee humaa fudhatama kan hin qabnedha. Qote bulaan guutummaa Oromiyaa rakkoowwaan balaa beelaa kanaan hedduun dhaanamee kan jiru yoo ta’u, keessattuu balaawwaan beelaa itti fidaa jiraan kanneen akka bilisaan dalagaa isaa dalagachuu dhabuu akkasuma,Saamaminsa lafaa,daballiiwwaan gibiraa Qaraxaa, balaa Bosona Oromiyaa gubatuun hongeen dhaanamuuf akkasuma sababa humna waraanaa uummatatti bobbaaafamee ilmaan Oromoof saboota cunqurfamoo impaaayera biyyaatti dararaa jiruun bittaaf gurgurtaan daldaltoonni hedduun hidhamuuf kaawwan harka mootummaan karaawwaan Baatiif kan kana fakkaataniin saamamuun haalaan bittaaf gurgurtaan dhabamuun bakkeewwan hedduun midhaan nyaataa akka of dadhaban taasifamaa jiran. Kun kan fala argatu diddaan uummatichaa finiinuun humna garboonfataa kuffisuu qofaan ta’uun eeenyulleen beeknee Qeerroon qabsoo eegale itti fufuun humna diinaa ofirraa qolachuu qofa .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: