Dhaamsa Itti Fufinsa Ebla 15 Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoofi Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Ilaalchisuun Hooggana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Baatiin Eblaa Uummata Oromoo fi mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessaatti seenaa bara baraan hin dagatamnee kan qabudha.  Ebla 15/1980 Hooggantootni ABO olaanoon Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo gonfachiisuuf qabsoo gitaa finiinsaa utuu jirani harka Shiftaa Somaaliyaa bu’uun wareegama qaaliif saaxilaman. Oromoon akeekaa fi kaayyoo tokkicha qabu ilaalcha amantaa fi gita fedhee kamiin iyyuu adda bahuu akka hin dandeenyee lubbuu isaanii qaalii kennuun dhiigaa fi lafee isaaniitiin mirkaneessan. Kun seenaa Uummata Oromoo keessaatti SIIDAA YAADANNOOfi SIIDAA YAADANNOO TOKKUMMAA UUMMATA OROMOO qabsoo dhugaan ijaaramee isa dorgommii hin qabnedha, Kanuma irraa ka’uun ABOn Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo kanneen barootaa fi yeroo garaagaratti  wareegama qaalii baasaniif bakkuma tokkotti akka kabajamuuf murtii jarmiyaan dabarseen Ebli 15 Guyyaan Gootota Oromoo bara baraan yaadatamaa turee fi ammas yaadatama kan jiruu bara baraanis kan hin dagatamnee dha.

  Baatiin Ebla akkuma waliigalaatti  Baatii Seenaa addaa Uummata Oromoo fi Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti seenaa addaa qabaachuu fi uummatni Oromoos ijaarama dargaggootaa isaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi ABO waliin hiriiree falmachaa jiraachuu kan muldhisuu Warraaqsi Biyyoolessaa Oromiyaa FDG-FXG Hoogganummaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin Ebla 11/2014 bifa ijaaramee fi qindaa’een qabsiifamuun seenaa dhiyoo kan hin dagatamne ta’ee jira. Warraaqsi jalbultii Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo sababbeeffachuun Ebla 11/2014 qabsiifame kun daran jabaachaa Adeemuun guutummaa Baatii Ebla 2014  Oromiyaan gara warraaqsaatti jijjiiramte. Addaatti Uummatni Oromoo Magaalaa Amboofi Gudar  Ebla 22/2014 Warraaqsa akka abiddaa saafaa laboobuu irraa qooda fudhachuun mootummaa wayyaanee hanga funyaanitti hidhate waliin hudhee kan wal qabee fi Wareegamni qaaliin kan kanfalame ta’uu irraa lubbuun ilmaan Oromoo qaalii 80 olii kan Wareegaman ta’uu galmeen seenaa Gootota Oromoo ni yaadata.
     Haaluma Walfakkaatuun Warraaqsii Biyyooleessa Oromiyaa gutummaa Oromiyaa baadiyaa fi magaalaatti, manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi dhaabbilee Barnoota Olaanoo keessatti kan finiiniinfame baatii Ebla 2014 keessaa ta’uun ifaadha. Dhaabbilee barnoota Olaanoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Yuunibarsitii Amboo, Yuunibarsiitii Maddaa Walaabuu , Yuunibarsiitii Adaamaa, Yuunibarsiitii Wallaggaa, Yuunibarsiitii Mattuu , Yuunibarsiitii Harammaayyaa, Yuunibarsitii Walisoo, Yuunibarsiitii Bulee Horaa fi Koolleejjoota garaagaraa keessatti wareegamni qaaliin kan kanfalamee fi Warraaqsi Biyyooleessa Oromiyaa kaayyoon Gootota Oromoo daran kan finiine Ebla 2014 keessa ta’uu seenaa hin dagatamnedha.
     Kanaafuu Gudinaalee Oromiya hedduu keessaatti Baatii Ebla 2014 Gara jalqabaa irraa eegaluun Warraaqsa kaayyoo Gootota Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa bu’uura godhateen qabsiifame keessatti uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo hirmannaa guddaa gochuun mirga biyyaa abbaa isaaniif falmatanii wareegama qaalii fi duula hidhaa jumlaa abbaan irree fudhatuuf utuu gadi hin jedhiin warraaqsii Bilisummaa Oromoo gara sadarkaa Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa Fincila Xummura Garbummatti (FXG)tti akka tarkaanfatu ta’eera. Haalota waliigalaatti Baatiin Eblaa Seenaa Sochii Uummataa Oromoo fi Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti qabuun wal cina qabnee ilaaluu fi haala qabsoo yeroo amma uummatni Oromoo Qeerroo waliin hiriiree falmachaa jiru irratti hindaa’uun guutummaan Baatii Eblaa Guyyaa Yaadannoo Goototaa Wareegamtoota Oromoo ta’ee itti fufinsaan kan yaadatamuu fi Kaayyoo Goototni Wareegamtootni Oromoo irratti wareegamaa as gahaan galmaan gahuuf Sochiin Warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa FXG bakka hundattuu bifa dandahamu hundaan jabeessuun itti fufinsaan guutummaa Baatii kana kan yaadatamu ta’uufi Jaarmiyaaleen Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Jaarmiyaaleen Haawaasa Oromoo, Beektootni Oromoo, Sabboontootni fi actiivistootni Oromoo tokkummaan Qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf bifa Warraaqsicha cina dhaabbachuun abbaa irreetti xummura akka goonuuf  hooggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa Oromummaa dabarsa
                   Injifannoon Uummata Oromoof!
                   Gadaan Gadaa Bilisummaati!
                    Ebla 18/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s