Hamma tuffatamtu utuu beektee?

Waliin dubbii Saree fi Harree

Image result for dog and donkeyToora facebook Abdiisaa Guuttataa jedhurraa


Saree : Jirtaa akkam yaa abbaa Gurra guddaa?
Harree : Jira akkam abbaa morma Furdaa?
.
Saree: Akkam dugdikee madaan fayyee?
Harree : Humaa hin jedhu hayyee
.
Saree : Hamma tuffatamtu utuu beektee…
Harree : Hamma jibbamtu utuu bartee…
.
Saree : Dugda madaan baattee halaakta
Harree : Tuffatamaa jiraatta
.
Saree : Akka Sangaa hin kunuunfamtu
Harree : Atis akka Adurre hin kabajamtu
.
Saree : Ba’aa hormaaf dalagaasaaf Harki si dhubba
Harree : Siinimmoo alaaf manaa martuu si jibba
.
Saree : Gaafa ba’aa si waammatu
Harree : Karraaf qe’ee si eegsifatu
.
Saree : Garaa guddatta akka Gaanii
Harree : Yeroo hunda caraanta akka jinnii
…….itti fufa

Saree : Dugda madaan gammaddee jiraatta
Harree : Hudduu gubataan tatarsaatee dutta
.
Saree : Sanyiikeef gadduu hinbeektu gaafa du’aa
Harree : Atimmoo naa gadi Gaafa du’a ilmakee qarriffankee qara ba’a
.
Saree : Fokkiftuu huuruu daaraa
Harree : Na dhiisi! atuu hin qabdu faara
.
Saree : Akka Gaangoo hin kabajamtu
Harree : Atis akka Adurree hin jallatamtu
.
Saree : Yoo dullomte nii gatamta
Harree : Yoo dhibamte uleen duuta
.
Saree : Anaa faana namni qoosa
Harree : Yoo na fe’an nas nii hooksa
.
Saree : Ani taa’een nyaadha ba’aa hin baadhu
Harree : Ba’a baadhus akkakeetti qe’ee hormaaf fiigee hin kaadhu
.
Saree ; Mee guddinakeen alatti maaluman na caaltaa?
Harree : Akka durii seete dullomus ‘CHINA’ bitee na qalata
.
Saree : Enyutu nyataa? horii kotte duudaa
Harree : Enyutu jaallataa? du’aa nyaattuu akka Budaa
.
Saree : Anis atis garuu gatii hin qabnuum
Harree : Wal tuffanna walii hin galluum
.
Saree : Kottu walii gallee Hiree murteeffannaa
Harree : Akka hiriyaa keenyaa dandeenyee jiraannaa?
.
Saree : Didoo akka nuun jedhan goona safuusanii gannee
Harree : Utuu wal tumsinee maaliif ba’aas baannee?
.
Saree : Walii galle of ajajna! ergaa namaa dhiifna!
Harree : Silaa akka hiriya keenyaa gammadnee jiraanna
.
Saree : An sichi Saree didaan ta’a
Harree : Anis ba’aa lafaan dhaheen gorantoodha ba’a
.
Saree : Sardidaa naan jedhaa! saree ofiin bulu
Harree : Hardiida naan jedhaa an ba’aa baadhee hin bulu
.
Saree : An deeme nagaatti
Harree : Hayyee nuti akka waliiti

One response

  1. Barumsa hedduu naman kenna yoo sammuu fi qalbii gaariin yaadan. Kessummaa miseensota OPDO fi —–tiif barumsa guddaa dha. Galtooom obboleessoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: