Godina wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee Fi Naannoo ishee keessatti waraanni mootummaa abbaa irree Wayyaanee uummata magaalichaa hiraarsaa akka jirutu ibsame.

Bitootessa 26,2017
Mootummaan sirna shiftummaa fi saamichaan hundeen ishee walitti coccoramuun bixxilamte sirni wayyaanee yeroo ammaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa waraana ishee facaasuudhaan uummata bahaa f gala dhorkaa akka jirtullee maddeen gabaasaa jiru.
Addattimmoo wayyaaneen yeroo ammaa waan qabduu fi gad lakkistu wallaaluudhaan uummata magaalichaa nagaan karaarra deemu qabdee ukkaamsuu fi reebuu irratti akka argamtu himame.
Gochi diinummaa kun kutaa magaalaa Naqamtee keessaa Adda durummaan Bakka addaa Muka Haraaraa/Boordii bakka jedhamuu fi Naannoo dargeettii ilmaan oromoo galgala galgala karaarraa qabamuun reebamaa akka jiran maddeen dabaluun gabaasaa jiran.
.
Torban kana keessa waraanni wayyaanee kunneen guyyaa sanbata duraa fi sanbata guddaa guutummaa magaalaa Naqamtee dhuunffachuudhaan uummata bahaaf gala dhorkaa jiraachuunis gabaafame.
Irra caalaattimmoo waraanni sirna wayyaanee kunneen shakkii addaa naannoo boordii fi naannoo Mana barumsaa qophaa’ina Naqaqteetii waan qabaniif naannoo sana irra caalaatti dhuunfatanii akka jiranillee maddeen keenya gootowwan qeerroo leeqaa irraa nu qaqqaban ibsanii jiru.
Bifuma wal fakkaatuun waraanni sirna wayyaanee kunneen naannawwaa mooraa yuunversiitii wallaggaa fi keessaan heeddummachuun barattoota moorichaa bahaaf gala dhorkaa jiraachuunis gabaafame.
.
Yuunversiitii wallaggaa keessattis waraanni sirna wayyaanee uffata siivilii uffachuudhaan bakka barattoonni heeddummatanii ta’anii haasa’anii fi irra caalaattimmoo bakka WFI konneenkshiniin mooricha keessa jiru barattoota fakkaachuun ta’anii barattootarraa oduu guuraa akka jiranillee ibsamaa jira.
Akkasumas mooricha keessa akkuma barattootaa dabtaraa fi barruulee barnootaa qabachuudhaan waraanni wayyaanee kanneen baayyinaan 6 ta’an mooricha keessa akka socho’aa jirantu ibsame.
Lukkeewwan wayyaanee kunneen mooricha keessa akkuma baratootaa kaaffee barattoota waliin seenanii nyaatu.Barruulees qabatanii mooricha keessa naanna’aa oolu.Garuu hojiin isaanii idileen basaatota moorichaa waliin hiriiranii barattoota mooricha keessatti qaroo fi sabboontota ta’an funaansisaa akka jiran maddeen qeerroo mooricharraa dhufaa jiran gabaasan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s