Yakka Tokkoon Malee Dargaggoonni Oromiyaa Magaalaa Hedduu Keessaa Heddumminaan Hidhaatti Guuramaa Jiru.

img_20161120_114646Sirni cunqursaa  humnaaf aangoosaatti fayyadamuun humna qawween biyya bulchaa jiru yakka duguuggaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa ture ammas naga,e osoo hin jedhin Ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniif quuqamanii Irratti duula duuguuggaa sanyummaa  raawwachuu itti fufee jira.
Oromoo sababii ta,an duwwaafis Yakkamaa taasisuun Magaalaalee Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessaa butuudhaan achi buuteen isaanii dhabamaa jira.
Erga labsiin hatattamaa golee oromiyaa mara keessatti labsamee kaasee mootummaan faashistii wayyaanee fxg uummanni  oromoo finiinsaa jiru humna isaa ol itti ta,uun waan itti ulffaateef waan qabee gad lakkisus walaalee jira.
Kanummarraa ka,uudhaanis hidhaa dararaa fi ajjeechaan baratoota oromoo mooraa yuunversiitii wallaggaa keessa jiran irratti jumlaan raawwachaa jira.
Sadaasa 14/11/2016 Yuunversiitii wallaggaa keessaa  baratoonni oromoo oromoo lama sababii ta,an duwwaaf moorichaa keessaa butamuudhaan achi buuteen isaanii dhabamaa jira.
Kanumaan wal qabatees baratoonni torbee kana keessa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessaa butamanii dhabaman
1,Fayyisaa Gaarii
Kaninninni dhalatee guddate godina wallagga bahaa Naannoo gabaa jimaataa jedhamutti.
Gosa barnootaa inni barachas jirus siivil injiineriingii waggaa 2ffaa .

2,Gammachuu Biraanuu.
Gosa barnootaa inni baratu Baawoloojii waggaa lammaffaa
Bakki dhaloota isaa godina wallagga bahaa Naannoo gabaa Jimaataa jedhamtutti.
Bifuma wal fakkaatuun mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti jala deemtonnii fi bitamtoonni mootummaa faashistii wayyaanee waliin ta,uun mooraa yuunversiitichaa keessatti gita hojii irratti uummata oromoo sanyii fi gandaan qoqqooduun guutummaa mooraa kanaa keessatti walitti bu,iinsa uumuuf yaalii jabaa gochaa akka jiran saaxilamee jira.
Mooricha keessaas namoonni yakka kana raawwachaa jiranis
1,Rabbirraa Aseffaa Kelqay
 Hojiinsaa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti dura ta,aa poolisoota moorichaati.
2,Darajjee Alemayew
Hojiin idilee isaa deeninnatii moorichaati.
Bitamtoonnii fi Jala deemtonni maqaan isaanii armaan oliitti eeraman kun mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti adda durummaan uummata oromoo gidduutti gosaa fi sanyiidhaan qoqqoodanii gita hojii banaa mooraa yuunversiitichaa hunda irratti ramaddii geggeessaa fi geggeessaa turanii jira.
Namoonni kun Lamaan mooraa yuunversiitichaa akka waan ofii isaaniin dhaabbataniittis of ilaaluudhaan gita hojii irratti yeroo ramaddii geggeessan nama dhalootaa naannoo tokkoo fi sanyii tokkoo duwwaa qoqqooduudhaan gita hojii irrattii ramadaa akka turaniif ammas hojii isaanii kana akkuma itti jiran bira ga,amee jira.
Sababuma kanaan wal qabatees hojjetoota guutummaa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessa jiran peersentii 100 keessaa 85 ol qomoo fi naannummaan namoota mooricha keessatti gita hojii irratti ramadamaniidha.
Kanumaan wal qabatees mooricha keessatti uummata oromoo giddutti walitti bu,iinsi uumamaa akka jiru saaxilamee jia.
dur irraa kaasee hanga ammaatti gocha kana kan raawwachaa jiranis jaladeemtota fi sanyii manzeeti.
Mootummaan wayyaanee olollii fi siyyaasnisaa uummata oromoo bukkeetti fudhatama dhabuurraan kan ka,es hundeen siyyaasa isaa guutummaatti irraa mulqamuun bososee jira.
Hundeen bulchiinsa isaa fi faaruun jala deemtota isaa unkutaa,ee sochii dadhabuun wirriiqqachaa jira.
Uummanni oromoos sodaa tokko malee fxg haalan guutummaa golee oromiyaa mara keessatti waan finiinsuu itti fufaniifis kufaatiin mootummaa wayyaanee akka saffisu ta,ee jira.

1 thought on “Yakka Tokkoon Malee Dargaggoonni Oromiyaa Magaalaa Hedduu Keessaa Heddumminaan Hidhaatti Guuramaa Jiru.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (November) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s