WBO ABDII HIN MURIN

Barataa Dachaasaa Deebisaatiin
QerroooGammoojjiin marfamtee
Marfama gidiraa
Sakaalamtee bultus
Bultii bitintiraa
.
Faannikee luqqaa’ee
Yoo koomeen si dhubbu
Gadhee si haa loltuu
Sanyiinkee si hin jibbu
.
Jireenya bosonaaf
Rifeensa jijjiirrattus
Dhibee gammoojiitiin
Yoo dararamtus
.
Ilmaan gadadoof dhiphinaa
Sirratti wal horee
Gufuuf qarri jirmaa
Waraanee si muree
.
Waakkii bishaaniitiin
Dhaanamtee yoo bultu
Waan dhugduu dhabamee
Yoo corroqa dharraatu
.
Sanyii qoraattiidhaa
Qoraattii daggalaa
Arsaameessa haa ta’uu
Akuukkuu falfalaa
.
Waraanee si seenus
Miila akka gafarsaa
Naaf obsii WBO koo
Waaqi sii dabarsaa
.
Yoo nyaati dhabamee
Ija mukaa buutu
Si gargaaruu mannaa
Arrabaaf gadheen sitti haa yaatu
.
Yoo arrabaas obsii
Gootummaakee cimsi
Iccitii jiruukee
Hin garsiisin dhoksi
Daangaa biyyakeetii
Hin cabsisin tiksi
.
WBO yaa Leenca daggalaa
Lammiif siqiqamta
Beelaaf dheebuu hin jenne
Biyyakeef gubatta
.
Barattee doktooromuuf
Qabda sammuu gahaa
Kan lammii si quuqnaan
Takaroon jiraatta
Gidiraan wal dhahaa
.
Warrii dantaaf guulan
Yoo si xureessanillee
Jabaadhuu sii jirraa
Abdii hin kutin amallee
.
Mogoleekee beeka
Mogolee gafarsaa
Hin laafu hafuursituun
Jabaatee dannabsa
.
WBO Koo
Abdii hin kutin
Na duraa hin dhiphatin
Imalakeef duubakeenan jiraa
Mogolee hin laaffatin
.
Waan meeqa dabartee
Goodaa meeqa kuttee
Bara cinqii guddoo
Obsitee dabartee
.
Kaleesseen si xuquuf
Hidhii sagal nyaachaa
Yoo waltajjii dhaabdu
Harka rukutachaa
.
Aarsee na finiinse
Gootummaan na keessaa
Situ na badhaase
Eessattan of geessa
.
WBO koo Leencako
Abdii hin murin aartee
Ilmaankee siif geessee
Kunoo siin dhaadatte
.
Nii beekna rakkookee
Rakkoo si takaale
Gaarii utuu hawwituu
Nuu taate dagalee
….Barataa Dachaasaa Deebisaatiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: