Diraamaan  Maqaa jijjiramaatiin OPDO keechatti Raawwachaa Jiru Wayyaanee Badiirraa Hin Baraaru.

 Baarentuu Gadaa Irraa
Diina waggoottan 25n darbaniif nu weerartee; nusaamaa, nujjeesaa fi biyyaa nu godaansisaa  turtee fi jirtu wayyaanee akka kamittuu kaban qabsoo ummanni Oromoo taasisaa jirurraa baraaruun hin danda’amu. Ammaan achi eenyuyyuu dhufu wayyaanee fi ummata Oromoo walitti
araarsuu hin danda’u.
Wayyaaneen har’a  qabsoo Ummata Oromootin baaragdee kan qabduu fi gadi dhiiftu wallaalaa jirti. Ilmaan  Oromoo Kaan qaawween itti bobbaatee fixaa, kaan ammoo hololaan, kan hafe ammoo horiin burjaajeessuuf tattaaffin taasisaa jirtu amma hin qabu. Ibidda qabsoo Oromootin itti qabatee jiru, FXG ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo itti qabsiisee jiru ofirraa dhaamsuuf asiif achi utaalaa jirti. yaalii ijibbaataa gaggeessaa jirti. Yaalii itti jirtu kana keessaa ammoo tokko ajjeechaa, hidhaa fi dararaa cinaatti holola yeroon itti darbe maqaa jijjiramaatiin OPDO fi ergamtoota ishii dhaaboolee bixxilte keessatti diraamaa  hojjechuudha.
Akkuma arginuu fi dhageenyu, ykn quba qabnutti kan yeroo ammaa kana galagalaa ganama gutummaa Oromiyaa keessaa gabaafamu, ajjeechaa, hidhaa fi dararaa waraanni Aga’aazii ummata Oromoorratti raawwachaa jiruudha. Saamicha, fi dubartoota Oromoo xiqqaa guddaa waraanni safuu
hin beekne kun gudeedaa jiraachudha.  keessumaa ammoo Erga labsiin yeroo atattamaa kun bahee asii  wantii baayyee nama sukanneessuu yakki
danuun ummata Oromoorratti waraana murna gabroonfattuu tanaan raawwachaa jira.  Waraanni kun  kan yeroo kamiituu caalaa ajjeechaa , saamicha, fi hidhaa  ummata Oromoorratti gaggeessaara.  Hammeenyi inni raawwatu sirnni Wayyaanee sirna Faashistii ta’uu ifatti ragaa bahaa
jira. yakki raawwatamaa jiru  icciitii addabaabaayii ta’ee akkuma nutis taane addunyaan quba qabu; waraanni Sirnichaa maqaa labsii
atattamaatin Oromiyaa keessatti  bobbafame yakkarratti yakka raawwachaa jira.
har’a Oromoon bahee galuu dadhabeera, hojjetee nyaachuu dadhabeera, daladalatee wanti guduffate waraan sirnichaatiin irraa saamamaa jira.
Barataan barnoota isaa akka nagahaan hin baranne Aga’aaziin qawwee qabatee mataarra ijaajjee tuma.  Walumaa galatti haawwan,manguddoonni, daa’immanii fi abbootiin amanataalleen osoo hin hafin waraana sirna gabroonfataa kanaan  yeroo ammaa kana reebamaa, hidhamaa fi dararamaa akka jiran ragaa lakkaawuun hin barbaachisu.
Waraanni gabroonfataa  maqaa labsii atattaamaatiin akka ilmaan Oromoo bakka argetti ajjeesuuf heyyamni kannameef kun horii  keessan dhaqaa
baankiidhaa baasaa jedhee ilmaan Oromoo abbaa maallaqa kanaa ajjeesee horii isaa fudhachuu, dubartii abbaa warraa fi maati biratti gudeeduu
raawwachaa jiraachuunis dhugaadhuma yeroo ammaa kana gabaafamaa jiruudha.  walumaa galatti wayyaaneen kaan ajjeechaadhaan, kaan hidhaa fi dararaan kan hammeenya ishii hin hubatin yoo jiraateef ammoo hololaan bara bittaa ishii dheereffachuuf carraaqaa jirti.
Ajjeechaa fi hidhaa akasumas dararaa waggoottan 25n darbaniif itti jirtu dhiifnee diraamaa maqaa jijjirama fiduu jedhuun wayyaaneen amma
itti jirtu qofaa yoo kaafnee ilaale wantoonni tibbana godhaa jirtu ammam akka dhiphattee fi baaragde ifatti mirkaneessa.
wayyaaneen gaafii ummattoota biyyattii keessumaa ammoo gaafii ummata Oromoo; gaafii bu’uuraa, gaafii mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii
ofiin murteeffachuu jedhu dhiiftee yoo tarii namni gowwoomu jiraate jettee maqaa jijjiramaatiin OPDO  hojii ergamummaaf bixxilte kaan
muudaa  kaan  ammoo buusaa jirti. akkuma onkololessa 23 bara 2016 guyyaa tokko dura muldhate  isa ministeera ture naannootti, isa
naannoo ture federaalaatti, isa koleejjootaa fi yunivarstoota keessa taa’ee ilmaan Oromoo ficcisiisaa fi hisiisaa ture maqaa “nama miseensa
Koree giddu galeessaa OPDO hin taane sivilirraa  finnee muunne” jedhuun Hololaa fakkeessii gaggeessaa jirti.
Haaluma kanaan Lammaa Magarsaa Af-yaa’ii caffee fakkeessirraa kaafamee yoo Pireezidaantii naannoo Oromiyaa ta’u isa bakka bu’uun ammoo namni itti ananaa pireezidaantii  naannoo Oromiyaa ture  Asheetuu Dasee afyaa’ii ta’ee muudameera. Ergamtoonni 4 olis maqaa itti aanaa
Pireezidantiitin naannoo Oromiyaatin muudamaniiru.
Kun diraamaadha, diraamaanuu dhugaa qabatmaa lafarra jiru waliin wal simuu qaba.  akn wayyaanee garuu gongumaa  dhugaa ummanni Oromoo barbaaduu fi irra jiruun kan wal simatuu miti.  diraamaa kana keessatti akkuma argne namoota asiif achitti jijjiruu malee jijjirama
ummanni Oromoo barbaadu san of keessaa hin qabu, ummanni Oromoo wayyaaneerraa  jijjiramaa homaatuu eegaa turus baatu, diraamaan kun
martuu bakka takkattilee gaafii Oromoon  bakki itti wal qabatu hin jiru.Diraamaan kun diraamaa ifatti wayyaanee jabeessuuf taasifamaa
jiruudha.
Wanti wayyaaneenis ta’e OPDOn hubnachuu dadhabde ummanni Oromoo karaa kamiinuu suphaa wayyaaneen bara bittaa ishii dheerafachuuf taasiaa jirtu ummata eggachaa jiru ta’uu dhiisuu isaati.  Hololli kun Oromoonis ta’ee ilmaan isaa qabsoo  bilisummaa eegalanirraa secondii
takkaaf kan dhaabbuu miti.  ittuu jabeessa. jabaachus qaba.
Keessuumaa qeerroon diddaa eegale finiinsee itti fufuudhaan diramaa diinaa kana fashalsun dirqama lammummaati.Kan bilisa nubaasuu, kan
saamcicha, gabrummaa fi roorroo  bara dheeraa kana jalaayis nubaasu qabsoo keenyaa fi qabsoo keenya qofaadha.Suphaan diinaa, abalu muudee
fi kaaseen wayyaanee bara bittaa fi saamichaa dheereffachuu maleebu’aan oromoof fiddu waan hin jirreef qabsoo eegalame finiinsanii itti
fufuun dubbii fardiidha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s