Akkatti Jirru.

akkatti-jiruGadaa Maccaa Irraa

Akki itti jirru,akkataan itti jirrus kan wal nama gaafachiisu miti! Kan wal gaafatanis miti!.Haa ta’u malee, dhimma sirni garboomfataa afaan faajjii uummata keenya taasisuuf yaalu irratti barreessuuf,afaan kobbee kootii saaqe!

Sirni garboomfataa kun salphina hin beeku,qaanii hin beeku,Gadaa hin beeku,caaccuu,bokkuu,siiqqee,dhaabata,alangaa hoodaa,meedhichaaf moggaasas hin beeku! Waraanni wayyaanee kun  wanbadee badduu  akka taate,murna kana keechaa qaamni ergamtuu dhalatte OPDOn illee xurree   wanbadee kanaaf haala aanjessaa,mijeessaa ilmaan Oromoof qilee dhiphinaa qotuun Oromoon gaaga’ama hammana hin jedhamne keessa bu’eera!

Yeroo ammaa kana Oromoon diinaaf akka hin jilbeenfanne,biyyasaa akka hin saamsifneefi eenyummaa isaaf eegumsa fi jaalala guddaa akka qabu hubachuun diinaayyuu diina Uummata Oromoo boqonnaa dhoorgee jira!.Kanaaf Oromoon ammas waan isa barbaachisu mijeeffatee itti fufuu….biyya isaaf Bilisummaa,dachee isaaf walabummaa labata isaaf birmadummaa gonfachuun kanaafimmoo wareega hanga dhumaatti baaasuun dirqama

Haala qabsoo Oromoon amma irra ga’e kana gara fuuladuraatti nu tarkanfaachisuu danda’an irratti jabaachuun egeree Oromiyaa milkeessiif wantoota nu barbaachisan!

Uummata Oromoo maraaf  biyya keessaafi alatti namni martuu bilisummaa Oromiyaaf kan Oromoo ta’e martii fi quuqama Oromummaa qabu marti sochii kana akka tumsu beekamaadha.Yaa ta’u malee akkaataa fi ilaalchi nuti kana itti milkeessuuf adeemnu adda adda ta’uu mala kanaaf immoo Oromoon marti bakka jirrutti sabboonummaa keenya daran jabeessuun diina nu garboomfatee jiru qeenduuf garaagarummaa yaadaa fi ilaalcha walii danda’aa,garagarummaa keenyas dhiphifnee sochii fuuldura keenya haa ilaallu

Kana keessatti:-

  1. Dhaabonni Siyaasaa biyya keessaa fi ala jiran kan qabsoo Oromoo tumsan marti waraana wayyaaneen Uummata Oromoo irratti bantee jirtu kana irra aanuudhaaf fuuldura dargaggoo/qeerroo Oromooo tumsuun barbaachisaadha.Kunis, beekumsaa,tooftaa waraanaa,sagantaa siyyaasaa fi adeemsa diinagdeen deeggarameen bakka irra ga’erraa tarkaanfachiisuuf dhaabonni siyyaasaa bilchinaa fi ogummaan tarkaanfachuuu qabu
  2. Qeerroon Oromoo warraaksa uummataa kana asiin ga’uufi jabinaan wal’aansoo wayyaanee wajjin qabuu keessatti gahee guddaa qabna. Ta’ullee qabsoon jalqabne kun, labsii waraana wayyaanee command post jedhamuun akka hin gudunfamneef karoora FXG milkeessuuf jabina guddaa akka nu gaafatu beekuun hubatamuu qaba.Kunis, adeemsi kana duraa sochii karaa nagaatiin kan taasisaa turree ta’ullee mootummaan garboomfataan murnaan wal ijaaree aantummaa uummataa hin qabne yeroo inni itti qawween nu tumee wal irra ejjetan,utuu baqatanii kufan… jechoota hedduu fayyadamuun haqa keenya addunyaa keessatti haguuguuf yaalullee sochiin kun daran sirna kana hudhee qabuun, kufaatii sirnichaaf akka mana duufee taasisuun keenya beekamaadha.Haa ta’u malee, sochiin dargaggoota Qeerroo Bilisummaaf Dimikiraasii Afaan Qawwee irratti labsameen akka hin haguugamneef,qabsoo kana kallattii itti akka adamoo bosonuutti dhumnu akka hin taaneef ajjeesaa du’uu fi ajjeesuufis qophaawuu qabna! Akka Oromoon alagaa biyyaa isaa saamaa jirtu,garbummaan nu danqaa jirtu ajjeesuun yakka ta’eefi Oromoon du’ee miidiyaalee hawaasaatti maxxansamuun gootummaatti ilaalamuuun hafee,Oromoon diina biyya isaa dhufte ajjeesee qolachuuf nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo  adeemsa kana milkeessuuf adeemsa waloo ta’een socho’uu qabna.

3 Dureeyyii Oromootiif :-  Amma yeroon kun yeroo itti gala mana hidhaa,kan madaawe itti yaalaman qofa utuu hin taane yeroo itti qeerroon alaa fi mana magaalaa fi baadiyyaa baddaa fi gammoojjii keessa dhaabbattee diina haleeluu qabdudha.Kanaaf immoo qaamni diina waliin WBO tumsuun haleellaatti seenu xiyyitii fi qawwee qabaachuu qaba kanaan dura waggoota hanga har’aa Oromoo irraa qawwee guuruun Oromoon ogummaa lolaa sadoo Gadaa  keessatti qabu illee akka dhabu ta’ee waan jiruuf leenjii waraanaa isa barbaachisa kanaaf waan hidhannoof barbaachisu, qeerroo bakka jiranitti walitti itichuun murteessaadha.

Dureeyyiin biyya Ormaa kana beekuu qaban diinni interneeta akka uggurte diinagdee gara biyya keessaatti ergamu ugguruu waan maltuuf, hawaasa Oromoo biyya Ormaa wajjin hatattamaan diinagdee walittti qabuu,diinagdee kanas Oromiyaa zoonii diinagdee gara garaatti hiruun waraana biyya keessatti ijaaramu utubuu

Dureeyyiin biyya keessaa waan qabaniin qeerroo utubuun  kutaalee zoonii diinagdee Oromiyaa keessatti hundaa’u wajjin ta’uun akkaataa diinagdee qabsoo sabichaa gabbisaniifi icciitiwaa ta’een adeemsisuuf dirqama lammummaa fudhachuudha.

Egaan humna uummataa  diinni itti bobba’e tokko tokkoon hanga uummatichi dhumuu fi mata mataa keenya qaqqabutti ilaaluu hin qabnu,daranuu humna uummatichaa walitti itichinee wayyaanee ofirraa furguggisuudha!

Walumaa galatti bakka jirrutti humna uummataatti ititaa yoo deemne waraanni wayyaanee ofii jilbeenfata malee humna uummataa hin jilbeenfachiisu!

Gadaan Keenya Gadaa Bilisummaati!

Horaa Bulaa!

 

Hubachiisa:- Barreefamni armaan gadii kun yaada dhuunfaa koo malee ejjennoo dhaaba ykn gurmuu kamiiyyuu miti.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s