Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee keessatti waraanni guddaan uummata Oromoo Karrayyuufi Wayyaanee jidduutti gaggeeffamaa jiru injifannoo Oromootiin ofdura tarkaanfataa jira.

Onkoloolessa 10,2016 ,Labsiin yeroo hatattamaa otoo hin labsamiin dura halkan eengaddaa waraana Wayyaanee ooraalii sagaliin bobba’e wajjiin waldura dhaabbatee, bifa haaraan jabaatee kan itti fufe waraanni kun, ganda Gidaaraa jedhamutti waraana Aga’aazii nama 6 galaafatee shan madeesse,

Guyyaa kaleessaasaa ammoo Ganda XUXXUUXXII jedhamtutti waraana oraalii 60, taankii 10fi elikooptara lamaan kan bobba’e gidduutti falmaa hadhaawaa gaggeesseen waraana diinaa 32 barbadeessee sadii jiraa booji’uun madoo konkolaataa ooraalii tokko hospitaala seensisee jiraachuun argameera.

Akka aadaa Oromootti eebba Abbaa Bokkuu gandaafi Qaalluu abbootii ayyaanaan waraana Oromoo Ayyaana Godaanaa Qumbiin eebbisanii waraana diinaa walgahanii abaaranii kan bobba’an yoo ta’u injifannoo guddaa galmeessuun humna diinaa kana bittinsanii of duuba dachaasuun addaateera.

Haata’u malee waraana Oromoo gaarreen Fantaalleetti hirkatee diina teessuma lafaa hin beekne ofitti butuu dhabee ufirraa qolate kanaan kasaaraa irra gahetti rifaatuu guddaan kan akka wallaalte wayyaanonni taankiin callisaniituma gaara Fantaalleetti dhukaasuun ibidda itti qabsiisanii gaarri Fantaallee tajaajila citaa nyaata loonii kennuun beekamu gubatee dhabama ta’ee jira.

Qonnaan bulaa qofaa otoo hin taane humna cimaatu akkana nugodhe as keessa jira jechuun dhukaasni isaan taankiin roobsan hanga Arsii Bahaa NUURAA HEERAATTI LAFA SOCHOOSUUN GABAAFAMEERA.

Waraan uummataafi wayyaanotaan gaggeeffamaa oole kanaan haadhaafi ijoolleen bittinfamtee kan waldhabde yemmuu ta’u, gaallan, re’oonni, looniifi jabboonni hedduun nama galchu dhabanii ala bulanii loon hedduun bineessaan nyaadhamaniiru.

Haadhaafi abbaan wajjiin kan gargar baate daa’imni waggaa saddeetii FAAXEE ROOBAA WADAAY jedhamtu waraana kanatti mallattoo diddaa harka walqaxxaamursitee agarsiisteen waraanni Tigiree aare tokko itti dhukaasee madaawuunshee ibsameera.

Walumaa galatti waraanichi ammas kan itti fufee jiru yoo ta’u, wareegama Oromoo muraasaan injifannoo gurguddaan galmaa’uun oolmaan milkaa’eera.

Haaluma kanaan namootni lama  HULL UMAR LIKKOOFI JILOO FANTAALLEE BAKALOO jedhaman waraana uummata Oromoorraa kan wareegaman ta’uun beekameera.

Akasumallee HASAN ABBOOMSAA DHEERAA dargaggoon jedhamu wayyaanota sadii battalumatti ajjeesee tokko madeessee ufiis madaa’ee booji’amuun seenaa galmeesseera.

Kana malees YAAMII MAJOOR ARROOLLEE, ABDALLAA ROOBAA BORUU, HAWABBUUBAA SAQALAAFI SA’IIDOO DAADHII BULAA namoota Oromoo madaa’anii amma gaaratti argaman ta’uunillee gabaafameera.

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: