Qabeenyi Hogganoota Wayyaanee Humna Hin Beekamneen Oromiyaa Keessa Dhabamaa Jira.

Onkolooleessa 08,2016, Magaalaa sabbataatti kan argaman warshaa BMT,warshaa uffataa Arbaaminci,warshaa shittoo,dhaabbata DST,warshaa abaaboo  dabalataanis manni jireenyaa tigirootaa  ganda 02  fi 08tti argaman gubatniiru. Kana malee sochiin itti fufee diimaa bakka jedhamutti warshaa biiraa meettaa sheh alhamuddin warshaa uffataa siyaagil 2, warshaa uffataa arbaamincii, konkolaataa daandiirra turan  wajjira gandaa 1,barbadeeffameera.
Konkolaataa warshaa ayikaa 14 caccabsaniiru. Onkoloolessa5,2016 magaalaa Alam Ganaa keessatti mana jireenyaa fi mana barumsaa diiguun,warshaa suuraa keentiri jedhamu gubuun lammileen Oromoo hin tahiin magaalitti lakkisanii akka bahan ta’ee jira.

Aaanaa Aqaaqii Qaallittiitti waajiirri poolisii walii gala tarkaanfiii humna addaatiin gubatee barbadeeffameetu jira. Arsii bahaa aanaa  Limmuu fi Bilbiloo ganda Gimbichuutti daandii addaan kutuudhaan riqichi guddaan caccabee jira. Akkasuma aanaa mertiittimmoo waajjirri ganda fi warshaan cuunfaa Afriikaa jedhamu humna addaatiin gubatee jira.
Magaalaa Shaashamanneetti magaazanni xaa’oo fi midhaanii gubatee jiraattonni Oromoo hin tahiin akka magaalitti gadilakkisan taasifamaa jira keessasttuu ilmaan tigooraa. Ganda baadiyyaaatti immoo waajjirri ganda gubaniiru. Aana gadab asaasattis magaazanni midhaanii gubatee jira.
Daandiwwan kaleessaa kaasanii Arsi lixaa fi Arsii bahaatti akkasuma baalee fi harargetti guutummaadhaan cufameetu jira. Ammas humini addaa  injifannoo kanaa oliif karoora bahe bakkaan gahuuf hanga dhumaatti itti fufeetu jira. Wayyaaneen sochii kana tasgabbeessuuf humna waraana fi meeshaa lolaa qopheessaa jirti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s