Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa

Oct 7,2016
Uni Jimmaa Muddee 12Nuti barattoonni Yuunibarsiitii Jimmaa haala biyyaa keenya keessatti ta’aa jiru addatti humna shororkaa mootummaa abbaa Irreetiin uummata Oromoo irratti raawwataa jiru,keessattuu gocha uummata Oromoo waaqa Uumaa isaa kadhachuuf baherratti humna hidhannoo fayyadamee waraana lafoof waraana qilleensarra fayyadamuun ilmaan Oromoo egeree biyyattii ta’an qaqqalii kanneen lakkoofsaan 700 ol ta’an irratti dhukaasa banee lubbuu hanga kana daqiiqaa 30 gidduutti galaafachuu isaa gadi jabeessinee nii balaaleffanna,Akkasuma erga mormiin diddaa
Maaster Plaanii eegalee asitti qe’een Oromoo guyyaa tokkoof bohichaaf awwaalcha du’a suukanneessaa ilmaan isaa beektootaaf haayyootaa
bahanii galuu dadhaban dhabee hin beeku.Hidhaan uummata nagaarraa takkaa dhaabatee kan hin beekne yoo ta’u .Akkasuma gochaa duguuginsa
sanyii uummata Konsoorratti ganna darbe fudhatamee ilmaan uummata Konsoo barbadeessuuf waraana irratti labsamee lubbuun kumootaan
laakaahamu biyyaattii keessaa humna mootummaan of cinaa dhabuu keenyatti addatti gadda guddaan nutti dhaga’ama.Dabalataan uummata
Amaaraa irratti ajjeechaa raawwatamee hayyuuwwan qaroo biyya kana jijjiiruu danda’an barattoota adda duree of cinaa dhabuun keenya
godaannisa sammuu keenya keessa hin haqamne ta’uu jabeessinee hubachiisuu barbaanna.Gochi kun gocha addunyaarratti raawwatee hin
beekne ta’uu hubachiisuu feena.Mootummaa nama nyaataa Wayyaanee kana seenaan addunyaa akkuma Adolf Hitilar galmeessee jiru mootummaa
Dhiittaaf nama nyaataa ta’uu seenaa Addunyaa akka nuu bartu cimsinee nii gaafanna.
Egaa nuti barattoonni Yuunibarsiitii Jimmaa lammiin biyyattii hundi Lamiiwwan gabroomsaa TPLF (Tigirotaan) alatti guutummaan barattoota moorichaa yakka kana dalagaa mootummaa kanaa waliin jiraachuu akka hin dandeenya sagalee keenyaan dhageessisaa jirra.Addunyaa akka nuu dhaageessuuf nuti qaroowwaan biyyaattiin qabdu biyyaattiin biyyaattiif waan baraachaa jirruuf Uummata Oromoof Uummata cunqurfamoo biyyaattii rakkoo kana keessaa baasuuf yoomillee sagalee tokkoof irree tokkoon bahuu keenya akka uummati biyyaattii nuuf baru
dubbaachuu feena.
Haa ta’uu malee ibsa jabaa nuti waliin teenyee sagalee tokkoon baafne ibsoonni qabxii 5 kun akka hubatamuu qaban dubbachuu barbaanna

1,Mooraa Yuunibarsiitichaa keessatti sababa sagalee uummataa taanee addunyaatti uummataaf lallabaa jirruuf qofa nu keessaa namni tokko kan
du’u ykn kan hidhamu taanaan badii guddaan hammas hin jedhamne mooricha keessatti beektotaaf qareeyyii ilmaan biyyaattiin akka taasifamu

2,Nuti barattoonni karaa nagaa baanee daawwitiis ta’ee qabeenyaa mooraan qabdu osoo hin tuqin yoo humni waraanaa kan nutti seenu ta’e
qaamota sanarrattis ta’ee mooricha keessatti qaamota bara 2014 irraa kaasanii nu gidirsaa sagalee keenya ukkaamsaa turan,kanneen barnootan
utuu hin taanee miillaan deemanii mooricha keessatti abbumaa fudhataniif qabeenya moorattii keessatti ittiin fakkaran irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne nii fudhatama.

3,Ilmaan biyyattii keessaa sadarkaa gaddi guutuummaa ishee dhuunfatee jirutti Tigiraay ala,qaamni baradhaa jedhee nu gidirsuuf dhufu rakkoo isarra gahu beekee hatattamaan akka nurraa dhaabbatu

4,Qaamonni barattoota keessaa miidiyaa isaanii sobaa irratti ykn ETV,Faanaa,TVO irra bahanii sagalee dhugaa ukkamsuuf maallaqaan ta’u sossobbiin oduu sobaa dabarsuuf yaadan akkasuma qaamota barattoota keessaa barnoota barachuuf kutaa seenan irratti barnoonni du’a haadhoof abbootii keenyaa kan hin caalle ta’uu akkasuma nuti barattoonni guutummaan moorichaa sodaa du’aa keessaa baanee kan nu ajjeesuuf qaamota jaraatti nu kennu qaama yaada keenya faallessu irratti tarkaanfii du’aa akkuma jarri nu ajjeesanii olitti isin duunes bilisummaa ummata Oromoo mirkanessuuf murteeffannee jiraachuu beekuu qabdu

5,Qaama utuu nuti mari’nnee hin dubbatin tarkaanfii meeshaa moorichaa irratti dhagaadhaan ta’u waan kamiinuu barbadeessuuf yaalu qaama mootummaa nama nyaatarraa ergamee ittiin maqaa baramee shorokeessummaa nu moggaasee miillaan deemee aangoo barbaadu ta’uu hubannee qaama kaminillee ta’u sobee hiriira ykn tarkaanfi bahaa nii fudhannaa jedhu addaan baafnee beekuun qaama diinaa nuun alatti waltajjiis ta’ee
hiriiraaf barataa sobee waamuuf jomomi’u irratti guyyaa kanaa kaafnee tarkaanfii du’an of keessaa dhabamsiisuu keenya jabeessinee ibsina
Addattti qaamota barataa dararuuf dirqamaan bahaa baradhaa jedhanii barataa reebuuf ajjeesuuf meeshaa waraanaa hidhatee akka bara
darbee humni Agazii nyaata nu waliin Sorrachaa nu ajjeesuuf yoo mooraa keenya seene tarkaanfii fudhannu icciitii guddaan mari’annee waan
jirruuf qabeenya barbadeeffamuuf lubbuu darbuuf itti gaafataamaan
1,Professor Fiqiree Tolasaa peresedaantii moorichaa
2,Kaalid Abbaa Tamaam Abbaa Bulguu dhimma nageenya moorichaa
3,Guyyoo peresedaantii barattoota moorichaa
Akka itti gaafatamummaa humni waraanaa erga seenee badii gahuuf fudhatan cimsinee hubachiifna.
Ummata Jimmaaf ergaa nuti qabnu guyyaa kaleessaa barnoota dhaabnee galuuf kan karoorfanne yaada burjaaja’aa mootummaa bososeen kennaameef keessumeessuun hanga mana sireef taaskii nurraa dhaabutti kanneen deemtan guyyaan nuti isiniin barbadeessinu fagoo miti.Lammii baratee of keessatti qusachuurra hanga bishaan illee nutti gurguruu diddanitti ija diinummaan nu ilaalaa kanneen shamarraan mooraa keenyaa humna hattuu Wayyaaneen meeshaa isaanii saamsiftan addaan baafannee jirra.Kan keessanis yeroo dhumatee jira.Yeroon waliif irra darban
dhumateera isin ajjeesuun uummata keenya magaalattiif furmaata waaraa nii finna.

Injifannoon Uummata Oromoof Uummata Cunqurfamoo Impaayera Biyyattiif

6 thoughts on “Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (December) | OromianEconomist

  2. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (January) | OromianEconomist

  3. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (February) | OromianEconomist

  4. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (March) | OromianEconomist

  5. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (April) | OromianEconomist

  6. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (May) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s