Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Sodaaa Qeerroo Bilisummaa Jecha Filatnoo Danquuf Duula Banaa Jira.

q-news3aaCaamsa 23/2015 Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee EPRDF soda guddaaFDG Qeerroon Bilisummaa Oromoo narratti kaasuuf jira jedhuu fiFilannoo fakkeessii fi waldha’insaa isaa irratti uummatni dammaquun Yaaddoo hamtuu keessa seenuun yeroo amaa kanatti Kutaalee Oromiyaa gara garaa irratti humna waraanaa guddaa daangaa biyyaa eegan gara Oromiyaatti deebisuun Uummata Oromoo dura dhaabbachaa jira. Godina Lixaa Oromiyaa Magaalaa Amboo, Gudar, Giincii, Geedoo, Baakkoo,Shaambuu,Fincaa’aa, Neqemtee, Najjoo, Gimbii, Danbii Doolloo, fi godina Kibba Dhihaa Oromiyaa Walisoo, Jimmaa, Baddallee fi Mattuu irra caamsaa 20/2015 irraa eegaluun hoomaan Waraana Wayyaanee
dabalataan qubsiifame,Waraanni wayyaanee kun baay’inni isaa guddaa kan ta’ee kanneen afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyee fi walii walii
isaanitti illee Afaan dubbachuu hin dandeenye, heddumminaan kan keessatti argamu immoo Gumuuzii ,Anyuwak, fi Gambeellaa,Tigiree,
Amharaa fi Ilmaan Oromoos hammi xiqqaan kan keessatti argaman irraan kan ijaaraman bifa haaraan kan bobbaasaa jiru ta’uu madden keenya
gabaasan. Addatti immoo Magaalaan Jimmaa, Neqemtee fi Amboo dirree warannii keessatti leenjifamu kan fakkataan ta’uun ibsame jira.
Uummatni Mootummaan nu bulchaa jiru mootummaa dargii duraanii irra kan Caaluu Dargii 2ffaa kan Afaan Qawweetiin nu bulchaa jiruuf hin jilbeeffannuu , waranaa wayyaaneen nurratti bobbaase kanaaf tajajiila bishan, Nyaata, dhugaatii garaagaraa akka hin kennine jechuun dhaamsa
waliif dabarsaa jiru. Keessattuu hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii nuuf deebi’utti hanga bilisummaa keenyaa fi
walabummaan biyya keenyaa nuuf mirkanaa’utti hidhaa fi ajjeechaan duubatti kan isa hin deebifne ta’uu wal hubachiisuun, Waraana
Wayyaanee gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii gaafachuuf dhaamsa waliif dabarsee jira. Dhaabbileen Barnoota olaanoo Oromiyaa kanneen akka yuunibarsiitii Amboo, Wallaggaa, Jimmaa, Mattuu, Gimbii, Adaamaa, Harammayyaa, Dirree Dawaa, Hawaasaa, Bulee horaa, Maddaa Walaabuu, Arsii,fi Walqixxee humna Waraanaan marfamanii eegama jiru. Gama biraatiin filannoon Wayyaanee guyyaa boruu gaggeeffamuuf jiruu haala waliindhahaa fi filannoo sobaa kan ta’ee kun dhaabbilee barnoota olaanoo Yuunibarsiitotaa, koolleejjootaa fi Mooraa Waraanaa biyyatti
keessatti mormitootni eegduu Sagalee uummataa (Taajjabduu) akka hin ramadannee mootummaan wayyaanee EPRDF dhorkee jira. kun amala
mootummaa abbaa irree olola maqaa dimookiraasii sobaan jiraatuu ibsa, wayyaaneen olola maqaa filanuu kanaan umrii isaa dheereffachuuf utuu
fiigaa jiruu Qeerroon barattootni Oromoo hidhaa, fi ajjeechaan dhaabuu hin dandeenye uummata Oromoo irratti dammaqfachuun olola kijibaa
wayyaanee jala dhaabbachuun lafa dimookiraasiin hin jirreetti filannoon hin jiru jechuun Mootummaa wayyaanee abdii fixachiisaasuun wayyaaneen humna waraanaa qofatti dhimma bahaa jiraachuun ibsame jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s