“YAA CALANQOO LOLAA..!”

Saaphaloo Kadir-n

CalanqooGalmee injifannoo si yaa dirree duulaa,

Gootummaa abbootiin si keessatti laala,
Dhiigni galaanawee sirra yaa’e akka lolaa,
Bar dhibba caalaa, lafee dhabde awwaala,
Hanga arraa haffiggaan aduu si affeelaa,
Turte gaa aabboo koo taate lafee callaa,
Arra qubbii arkattee sii dhaabne gaaddisa,
Quuqaa garaa keetii naatu sirraa buqqisa.
…………………………………………
Arra ilmaan kankee si yaadachaa jiranii,
Kaabaaf kibbaa, hundaa walitti dhufanii,
Bahaaf dhihaan hafnee sirratti marsanii,
Yaa calanqoo calii, lafee bobeeysanii,
Tan jechaadha turan san afoola afaanii,
Arra hundi dhufee sirratti wal gahanii,
Oromootaaf himi seenaa gaafa kaanii.
Siin baana tulluu qeerreensaa,
Nuu himi gaa seenaa kaleessaa.
Gootummaa fi tooftaa darbata eeboo,
Tokkummaa saani, gamtaa akka daboo,
Himi dachii duusee, akkatti reeffi abboo,
YAA CALANQOO LOLAA

4 thoughts on ““YAA CALANQOO LOLAA..!”

  1. Pingback: Oromia:The Calanqoo Massacre Memorial Monument Inaugurated 21st March 2015. #Oromo. #Africa | OromianEconomist

  2. Kabajamtoota qopheessitoota qeerroo news akkam jirtan? walaloo kana post godhuun keessan akkuma jirutti tahee, maqaa barreessichaa guuttanii hin barreessine. Saphaloo Kadiir malee saphaloo karrii miti. akkasititti sirreessaa. saphaloo kadiir godhaa
    galatoomaa.

  3. Hayyee; Yaa Obbooleesa keenya Sirri jetteeti dogooggora “Printer”irraa natti fakkaata kan tahee malee beekkaan waan tahee miti. Wanti guddaan barbaadamu DHAAMSA ATI NUUF DABARSIITEE DHA! Dubbiifnee jirra baay’ee bareedaa dha! jabaadhu! Haluma kanaan itti fuufi Siin jenna!! Galatoomi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s