Barruuleen Warraaqsaa fi Dhaadannoon Qeerroo Godina Gujii Aanaa Garagaraa Keessatti Maxxanfamee, Bittimfame Uummataanis Raabsame.‏

Gabaasa Qeerroo Godina Gujii aanaa Shaakkisoo  Amajii 30,2015,
diddaa9Dargaggootni fi Qeerroon oromoo godina Gujii kaleessa Amajii 29 aanaalee garagaraa Gujii keessatti waraqaalee dhaadannoo bittimsuun mootummaa Wayyaanee rifaasisuu fi uummatnis dammaqsuun Qeerroon gabaase, baatiima kana keessa mootummaan wayyaanee rakkoo uummanni jiraattotni Gujii miliyoonaan lakkaawamu rakkina daandii fi ibsaa qabaachuu,rakkina isaanis furmaata itti gochuuf, yeroon filannoon jala gahetti hojii misoomaa daandii baasuu fi ibsa uummataaf galchuu irratti caasaa isaa misoomaa gara bobbaasee jiraachuu miidiyaa of harkaa qabu RTVOn lallabaa ture, odeessi midiyaa Wayyaannootan darbu uumata biyyattii biratti odeessa kijibaan darbu malee kan haqa of keessaa qabu akka hin taane saboonni biyyattii gahaatti ni beeku. Haala kanaan Qeerroon godina Gujii keessa jiraatu olola mootummaa Wayyaanee soba of keessaa qabu ifatti saaxile, dhaadannoolee:-Mootummaan wayyaanee waggaa 25 aangoo ture keessatti rakkoo uummataa
furuu hin dandeenye,Daandii baasuu fi ibsaa galchuun mootumma wayyaaneef dadhabbii tahe,
kanaaf nurraa haa ka’u,Dirqamaan kaardii filannoo hin fudhannu,Humni waraana mootummaa nu keessa hin deemin nu keessaa haabahu,Nuti bilisummaa barbaanna,walabumaatti ammanna! Oromiyaan kan oromooti, kan habashaa miti!Mirgi keenya nuuf haa kabajamu!Mootummaa sobduu hin barbaannu!Mootummaan Wayyaaneen ajjeesaadha, saamtuudha, aangootti fufuu hin qabu!
Dhaadanollee hedduun uummata keessatti aanaalee adda addaa keessatti darbatamuun bittimfamee jira, uummannis har’a akkuma jirutti waraqoota faca’e kanatti gurra dhaabuun gammachuun itti dhagayame, diddaan isaaniis dargaggoota godinichaa waliin hiriiruuf mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuun falmii gaggeessuu kutatan,dhaadannon Qeerroo kaleessa galgala ka’ee aanaalee hunda keessatti naannoo mana barumsaatti faffaca’uu fi bakka uummanni arguttis maxxanfamuun dhagayame, kanumaan har’as barattootni kanneen akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa, qophaayinaa aanaa Shaakkisoo barumsa dhaabuun dhagayame.

1 thought on “Barruuleen Warraaqsaa fi Dhaadannoon Qeerroo Godina Gujii Aanaa Garagaraa Keessatti Maxxanfamee, Bittimfame Uummataanis Raabsame.‏

 1. Saba koo

  Lammii koo,saba koo,mee akkam naaf jirtuu,
  Magaalaa fi baadiyaa,dhaamsi koo haa geettuu,
  Gaafii isin gaafadha,deebiin na simattuu,
  Oromoo ta’uu keessan hangam ittiin boontuu,
  Sabboonummaa keessan akkamitti ibsituu,
  Cunqursaa Itoophiyaa hoo,akkamitti laaltuu,
  Gari gariin namaa hoo,maaliif of dhoksituu,
  Ani yoomuu ittiin boona,isin hoo maal jettuu???

  Yaa dhukkuba hamaa,
  Dhabamuu tokkummaa,
  Kan dhibee gabrummaa,
  Kan ajjeechaa qaamaa,
  Kan hidhaa waaddamaa,
  Waan goodansa lamaa,
  Kan horii fi dirqamaa,
  Lammii koo naaf himaa,
  Furmaanni maalumaa???

  Warri hirkoo taatee,diina jala deemtu,
  Ati ergaramtuun,waardiyyaa dhaabbattu,
  Warri aadaa fi seenaa saba kee dhoksitu,
  Warri biyya kan kee alagaaf gurgurtu,
  Warri icciitii sabaa,diinatti odeessitu,
  Warri garaaf jettee lammii gurgurattu,
  Warri Itoophiyummaa sana nutti faarsitu,
  Warri diina tumsuuf garayyuu tirtirtu,
  Eenyu akka taate,silaa ofi hin beektu,
  Addunyaan dukkanaa tun gaafa bariitu,
  Eessa seentu laata gaafa aduun baatu???

  Itoophiyaa faarsitaa,waan dhiigni kee hin qabne,
  Alagaatti makamtee,eenyummaa kee hin beekne,
  Maaf saba gurgurtaa,waan galaa sii hin taane,
  Maaf biyya kee murta,waan seenaan hin himne,
  Hedduu hiriyyoota kee,warra diinni gane,
  Maaf gantummaan diinaa fakkeenya sii hin taane,
  Ilaaltee,hin hubattuu;ofirra hin mil’annee,
  Warroota armaan duraa,irraa waa hin hubannee,
  Dhaabi firooma diinaa,keessaayyuu Wayyaanee,
  Jennee si gorfanna,yaa lukkee waa hin yaannee,
  Irraa fagaadhu mee,jarri sun nuu hin taanee!!!
  Nu Itoophiyaa miti,dhiigaa waa hin himannuu,
  Osoo isaan taanee,achirraa hin baqannuu,
  Dhiigaan tokkoo mitii,kanaaf kan shakkamnuu,
  Manuma keenyatti silaa waa hin dhaanamnuu,
  Nuu fi isaan tokko miti,seenaas yoo qorannuu,
  Adurree fi hantuuta;walittuu hin dachaanuu,
  Habashummaa tanaan homaa wal hin beeknuu,
  Halkanii fi guyyaa hidhatti kan guuramnuu,
  Akka Leenca baddaa,qawween kan eeggamnuu,
  Bilisummaa barbaadna;wanti nu gaafannu,
  Kanaaf,ajjeefamna,badii homaatuu hin qabnuu,
  Dhumnee badna malee,duubatti hin deebinuu,
  Ammallee itti fufna,sodaa isaanii hin dhiifnuu,
  Jabaadhaa,saba koo tokkummaan haa kaanuu!!!

  Si yaa gufuu,qabsoo,ergaramtuu diinaa,
  Situ afoo dhaabbata,galma saba kanaa,
  Jallattee,of miidhuu kee kana maal jennaa,
  Gurraan nu dhageettaa,mee waa si gaafannaa,
  Galanni kee maalii,waardiyyummaa sanaa,
  Gaaf tokkoo,si ganaa,diinni yoomuu diinaa!!!

  Abdii Baalee Oromiyaa
  Fulbaana 31,2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s