Diqamaan Ummata Walitti Qabuun Sababa Konfiransii Jedhuun Wayyaanee Guyyoota 4f Wallagga Anfilloo Irratti Gaggeessuuf Yaale Gandoota 4 Keessatti Feshelaa’e

Fulbaana 20,2014 Gabaasa Qeerroo Dambi Dolloo

diddaa9Wallagga aanaa Anfillootti walga’ii Wayyaaneen guyyaa afuriif ganada afur, jechuun ganda Yattii, Shebel, Eenechee fi Suddii keessaa walitti qabde lakkoofsaan 400 ol ta’an irratti aragaman akka isaan yaadan osoo hin taane sabboontotaan fashale. Walga’iin kaabinoota aanaa Anfilloo lakkoofsaan 182 ta’an adeemsa hojii isaanii fi siyaasaa madaaluun ulaagaa isaanii kan hin guutne jechuun Oromoota dhalootaan naannoo sana ta’an arii’ee dhaloota naannoo biraatiin bakka buusuun karoorfatee akka ture oduun naannoo sanaa nu ga’e ni addeessa. Karoora qondaalota isaanii hojii fi siyaasa isaan barbaadanitti dadhaboo ta’an ariihuuf koroorfatanii akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.

Walga’iin qorannoo qondaalota isaanii irratti Fulbaana 19, 2014 gandoota aanaa sanaa 28 keessatti hojii irra akka oolu saganteeffame qorannoo gandoota afur keessatti guyyuma sana eegaleen fashaluun hubatameera.

Bakkoota konfereensiin kun itti gaggeeffamu odeeffannoo fi waraqaaleen isaanii dursee Qeerroo waan dhaqqabeef sagantaan shiraa ilmaan Oromoo hojii irraa ari’uu fi kanneen dhaloota naannoo sanaa hin ta’iniin bakka buusuu jedhu kun naannoolee walga’uun kun gaggeeffamuu itti karoofame kanatti maxxansuun shirri isaan lafa keeyyatan akka fashalu taasifameera. Oromoota waajjiraalee adda addaa keessa jiran kanneen saba isaaniif hojjetan irratti xiyyeeffatamuun hojii irraa ariiyuun sagantaa isaaii isa jalqabaati. Ajandaan lammaffaan olola dhimma filatnoo yeroo ta’u qabxiin biraa ajendaa dhimma mormitootaa ta’uun isaa bira ga’ameera.

Konfereensii kana irratti wayyaaneen sabboontota uummata isaaniif dhaabbatan calalee rukutuuf kan karoofame waan ta’eef walga’iin kun milkaa’uu hin qabu, Oromoon Oromoof haa dhaabbatu, Wayyaaneen nu hin bulchu, uummata gowwomsuun haa dhaabbatu, kkf kan jedhu waraqaan Qeerroon bittimfamee ture. Haa ta’u male hidhattooni gandaa yeruma sana funaananii dhuksaniyyuu konfeereensiin isaanii gandoota arfanitti eegale ,ormiin jabaachuun diigamee gara qe’ee isaaniitti deebi’aniiru. Haaluma kanaan qondaalonni isaanii godina irraa dhufan caalaattuu mufachuun qaama oliitti bilbilanii “miseensonni keenya nuuf ajajamuu hin dandeenye, tohachuufis humna keenyaa ol ta’eera, jechuu fi walii isaanii gidduuttuu wal dhaggeeffachuun akka hin turre gabaasti Qeerroo Anfilloo irraa ni addeessa.

Iittuma fufuudhaan ganama isaa fincila uummanni mootummaa Wayyaanee waliin adeemsisu keessattuu walgayii irratti argamuu diduu, hojii misoomaa jedhamee ajajamu uummanni seeraan irratti hirmaachuu diduu, milishoota gandaa irratti tarkaanfii reebichaa raawwachuu fi adabuun, waraqaaleen mootummaa wayyaanee fi qondaalota isaanii mufaasisu barreeffamee maxxanfuu fi daandii adeemsa isaanii irratti mukeen jijjigsuu, caalmatti walgahii isaanii uummanni hirmaachuu dhiisuun mootummaa waan rifaasisaa jiru ta’uu keessaahuu Qellem naannoo gandoota Sayyoo keessatti tokkummaadhaan adeemsifaa waan jiruuf, uummannis yaada yeroo baayee kennu irraa waanni hubatamu, nuti mootummaa hin qabnu, hanga mootummaa haqaa fi mirga uummataa eegee bulchu argamu ijaan arginutti mataama keenyaan of bulchina, milishaan nun barbaachisu, poolisiin nu keessaa hin bahu, mootummaa nu saamu hin feenu jechuudhan dubbatan.

Mootummaan wayyaanee yeroo kana dhagahu aaruu fi mufachuu irraan qote bultoota irratti xiyyeeffachuu fi toohannaa gochuuf poolisooni oromiyaa kaabinoota godinaa waliin wal tahuun qorannoo fi uummata shororkeessuutti argamu. Gandoota aanaa Sayyoo hunda keessa hanga Anfillootti duulli qorannaa godhamaa fi humni waraanaas ergamaa akka jiru irra deddeebiidhaan gabaasni Qeerroo Qellem magaalaa Dambi Doolloo irraan addeessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s