SHIRA DIINAA IRRAA OF TIKSUUN, MEESHAA WARAANAA CAALA !

Y.G(2005)
Barreessaa dhugaa baasa!Biyyoonni ykn Saboonni Bilisummaa isaanii goonfatanii jiran , milkaa’ina qabsoo isaaniif inni adda duraa, shira diinaa irra aanuu ta’uu jala muranii namaa dhaaman. Faallaa kanaas, humna kamuu mo’achuuf ammoo , shira humna sana diigu yk humna dhabsiisu hojjachuun murteessaa ta’uu gadi jabeessanii dubbatu. Qawwee baatanii adda waraanaatti wal waraanuun, carraa tokko fi tokkoti. Ajjeesuu ykn du’uu. Shirri barbaachisu keessa diinaatti odoo hin hojjatamiin qawween walitti ba’uun, tarii kasaaraa lubbuu hedduu nama gaafachuu danda’a. shirri keessaan yoo hojjatame garuu , yeroon qawwee barbaachisu iyyu dhibu akka danda’u warra muuxannoo qaban irraa hubachuun ni danda’ama.
Biyyoonni gurguddatan har’a meeshaa waraanaaf maallaqi baasanii fi humna Biyya tokko ykn humna tokko laafffisuuf shira hojjatamuf maallaqii baasan waaqaa fi lafa. Addunyaan har’a waa hedduun walitti dammaqee, karaan shira wal irratti hojjatan , karaa hedduu dhoksaa fi waggoota lakkofsiisee Injifannoo argamsiisu irratti hojjachuu ega eegalanii bubbulanii jiru. Biyyoonni hedduun Biyya isa tokko shiraan cabsuuf, dhaloota wal irratti guddisaa jiran. Dhaloota jiru amanu dhabuu irraa, dhaloota Biyya ykn lammii Biyya akkasii akka jibbutti, jibbuu qofa odoo hin taane, of wareegee akka dhabamsiisutti wal irratti guddisaa jiran.
Kana malees, lammiilee Biyya cabsuu barbaadanii funaananii, waan barbaadaniin qaranii guddisanii, Angoo qabsiisanii saamichaa fii tu’annoo barbaadan yennaa gaggeessan, ifatti kan argaa jirrudha. Adeemsi akkasii ammoo, Biyyoota gurguddataniif qofaa odoo hin taane, warri akka wayyaanees muuxannoo kana fudhatanii nu irratti hojjachaa jiraachuu ragaalee hedduu tarrisuu dandeenya. kana irratti raga tokko kaasuu danda’a. wayyaaneen baatii lama dura humna basaasaa Israa’eelitti leenji’e Biyya keessatti wayita bobbaaftu, hojiin isaanii adda duraa sochii hawaasa musiliimaa dhaabuudha. Kanaafis basaastoota 893 laanjisifte, quraanaa fi salaata hundaa barsiiftee jirti. Kanneen keessaa 630 TIGIREEDHA. Jarri kun egaa warra sochii kana gaggeessan keessa seenanii waan hundaa barbadeessudha. Ajjeesuudha.

SHIRA DIINAA IRRAA OF TIKSUUN,,,,,,,,,,,.docx

3 thoughts on “SHIRA DIINAA IRRAA OF TIKSUUN, MEESHAA WARAANAA CAALA !

  1. Nutii lamiin oromo kesuumaayuu namni fb (internet) ordoofuu jibaamaamaaf shaakaamaadha biyyaa ani jiraadhuu kanaa keesat.
    Kanfiiyuu ilaacha keesaa waan jiruuf nundagaatina adaara.
    “Injiifaanoon kan oromoot”

  2. Yaada baay’ee gaarii fi bilchaataa ta’e nuuf dabarsuun keessaniif hedduu itti gammadeetin jira. Ummatni keenya hedduun toftaa diinaa dafanii itti hin dammaqan,gariin keenya immoo osoo hin beekne iccitii keenya dabarsinee kennina.kanaafu keessanis tahee karaa alanis kan jiru shira diinaa irratti dammaquun baay’ee barbaachisaa dha. Yoo danda’ame isaan fakkaanne ragaa barbaachisu irraa fuunee waliif dabarsuu qabna.warri garaa isaanii guuttachuuf jecha har’a illee obbolota isaanii diinaaf dabarsanii kennan garuu of-haa baran, ni gahaf , quufaniruu. Nuti ilmaan Oromoo hundi dura mee wal haa jaalannu, wal haa dhageegnu, walii hagallu. Rabbi nuhagargaaru!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s