Barsiisotni Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee maadheen of ijaaruun dhimma QBOf gumaatan!

Muddee 31,2012

OromiaALutaContinua2011FDGBarsiisotni Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee mana barumsaa Aliboo sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi mana barumsaa Akkayyuu keessaa walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii jabaa gaggeessuun QBOf gumaatan.Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti ilmaan Oromoo haala jibbisiisaa fi cunqursaa addaan rakkisaa kan jiru dura dhaabbachuuf dirqamni nu eeggatu guddaadha jechuun barsiisotni 15 walitti dhufuun dhimma kana irratti marii jabaa erga gaggeessanii booda Maadhee MAADHEE LAGA ALIBOO LAKK 2,3 fi 4 jalatti wal ijaaranii jiran.Mootummaan wayyaanee miindaa hojjettootaa keessumaa kan barsiisotaa yeroodhaan kennuu kan dhorkate dhiibbaa addaa fi tuffii nurraa qabu jechuun barsiisotni kuneen tokko tokkoon isaanii qarshii 50 walitti buusuun qarshii 750 dhimma QBOf walitti wabatanii jiran.Mootummaan wayyaanee kaabinota duwwaa irra harka qabaa jiraachuun bittaa umrii isaa dheeressuu akka tahes hubachiisanii jiran.Barsiisotni miseensota DH.D.U.O tahanis gamtaan QBO gaggeessuuf marii barsiisotaa keessatti argamanii jiran.Barsiistni maadheen of ijaaranis maadhee naannoo kanatti ijaaraman maadhee Ulaa Soogiddaa,Pilaattee fi Dirre Bilisummaa waliin walitti dhufuun hojjechuuf qophii barbaachisaa akka xumuran ibsachuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiran

1. Barsiisota duwwaa osoo hin tahiin hojjettootaa fi barattoota sagantaa hojii qabameen ni ijaarra

2. Miseensota DH.D.U.O nu waliin tahan galatoomfachaa kanneen hubachiisuun gara QBOtti ni daballa

3. Dhiibbaa mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo irraan gahu ni mormina

4. Dhimma COC Oromiyaa keessatti duwwaa ija banate ni mormina

5. Hojii dhabdummaa,Qaalainsa jireenyaa fi saaminsa qabeenya Oromiyaa akka dhaabbatu yoomuu ni qabsoofna

6. Godina Horroo Guduruun alatti gaaffiin mirgaa Oromiyaa guutuu irratti akka finiinu wareegma kamuu ni baafna

7. Ilmaan oromoo 2006 balleessaa tokko malee Guduruu keessatti waraana mootummaa wayyaaneen dhuman bara baraan yaadachaa gumaa isaanii ni baafna

8. Bilisummaa biyya keenyaa olola diinaa injifachuun ni mirkansina

Kan jedhu ejjetnoo fudhatanii akka jiran gabaasi addeessa.

Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s