Hafe:Jecha Yaadannoo fi Gaabbii

(Qeerroo, Finfinnee, 25 Hagayya 2012) Oromoon gaafa birmadummaa isaa sarbamee eegalee, waa halle waliin sarbamuu isaa kan ibsatu keessaa tokko karaa aadaa afoolaa fi hogbarruu isaa ta’uu hayyuun aadaa fi afoola Oromoo ibsan.

Bara dheeraaf  aadaa afoola hogbarruu Oromoo irratti barsiisaa fi qorannoo adeemsisaa kan jiran Dr Asaffaa Tafarraa walatajjii dhimma afoolaa fi hogabbarruu Oromoo USA keessatti qophaa’e  irratti ibsa kennaniin Oromoon erga brmadummaa isaa sarbame, waan dhabe san ibsachaa jiraachuu addeessan.

“Hafe”- jecha gochaa alaagaan biyyaa fi saba Oromoo irratti dalagaa turee fi jiru kan ittiin yaadatan, dhalootaaf dabarsan Seenaa Gaddaa fi Gaabbii dabarsuu dha.

Oromoon har’as waan hafe, waan sarbame, akkanaan dhaloota isaaniitti himachuun Xurree Gadoobaa-Xurree Gadoo Baasuu dhalootaaf itti dhaaman ta’uu dhaamsa Hayyuu Oromoo kana irraa hubachuun ni dnada’ama.

Aadaan diddaa kan abbootii keenya irraa dhaalame ta’uu kan ibsan Hayyuun hogbarruu Oromoo kun, yeroo ammaa kanattis kaan yeroo Fincila Diddaa Garbummaa gaggeessan kaan immoo Diddaa Fincila Garbummaa gaggeessuutti akka jiran illee ifa godhanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s