Universityn Tigraay Dargaggooti Dhalootaan Addatti Tigraay tahan Afaan Oromoon Akka Baratan Karoora Dhaabbataa Qabaachaa ture Itti Cimse.

Gabaasaa Qeerroo Finfinnee, Adoolessa 29,2011

Yeroo ammaaYuunivarsitii Maqaleetti Muummee (Department) Afaan Oromoo banametti  dabballoonni dhaabbata ergamee bulaa Waayyaanee (OPDO )akka waan habashootni Afaan Oromoo guddisuu fi aantummaa Oromoof godhaniitti faarsaa turuun isaanii beekamaadha. OPDOn waan garaa isaaniif ta’u argannaan ija ittiin haxxummaa waayyaanee argan hin qabani. Akka Dr.Nagaasoo Gidaadaa erga isaan waan garaa isaanii irraan isa gahinii booda booda arguu akka dandayan beekamaa dha. Department afaan Oromoo University Maqaleetti  kan baname kallattiin ilmaam Tigraay tahan afaan Oromoon leenjisee bakkoota hojii jajjaboo Oromiyaa keessaa fi gaafatama caasaalee OPDO hunda qabaatanii akka hojjetan taasisuuf ifatti akka saganteeffame beekamu. Ammaan dura absahoota afaan Oromoon leenjifamanii caasaa OPDO keessatti ramadaman 80% akka tahan gaabsi gola Wayyaanee ni addeessa ture. Yeroo ammaa kanas caalaatti dargaggoota Tigraay afaan Oromoon leenjisuun akeeka bittaa alagaa ittiin mirkaneessuuf tahuu ni beeksisa.

Ammaan duraMallas Zeenaawwii Muummee(Department)Afaan Oromoo yeroo deemee Yuunivarsitii Maqalee keessatti akka banamu eebbisetti,Hoganoota OPDO keessaa Juneid Saddoo Adaamaatti barattootaan dhimma kana irratti gaafatamnaan,”Dargaggoonni Tigraay afaan Oromoo barachuun guddina Oromomiyaaf gargaara,namni kana morme ammoo akka goolessituutti yakkama ykn ilaama” jedhee barattoota Oromoo doorsisaa ture. Jundein waan sagantaa TPLF yeroo dheeraaf Oromoo fi Oromiyaa irratti qaban bakka gahuuf siidaa tahe waan taheef kana jechuu ni dandaya,ammoo akeeki Wayyaanee beektotaa fi barattoota Oromoo tahan qeerroolee biyyaa arihaa kaaniin hidhaatti galchaa kaaniin ammoo bakka bu’an wallalchisaa duula Oromoo fi Oromiyaa balleessuu irra akka jiran beekamu. Abbootiin Qabeenya Oromiyaa keessaa yeroo har’aa Abashootaa fi Tigroota taha jiru,qabeenyi mootummaa Tigroota itti gurguramee abbootii Qabeenya Oromiyaa keessaa taha jiru,jarri kun ilmaan isaanii afaan Oromoo barsiifataa bittaa fi dhuunfata qabeenyaan Oromiyaatti duulaa waan jiraniif dargaggoonnii fi ummanni Oromoo yeroo mara kana irratti akka qabsaayee hojjetu barbaachisaa tahuu namoonni baayyee ni dubbatu.

Hogganoonni OPDO fi dabballooti isaanii yeroo ammaatti sababoota adda addaan malaamaltummaa fi gunaa nyaattan jechuun hojii irraa arihamaa jiru,bakka isaaniis kan bu’ee Oromiyaaf ramadamu dhalootaan Abashoota afaan Oromoo baratan tahuun beekamaa dha.Warri OPDO kana ifii isaanii irratti dammaquuf amma illee yeroo irraa fudhataa akka jiru taajjabdooti Oromoo ni ibsu.

Yeroo ammaa akka fakkeenyaatti wajjiraalee  Oromiyaa irraa hoogantoota OPDO nama 160 ol ta’an maqaa malaammaltummaa fi kiraayi sassaabdummaatiin(rent seeking) kaan hojii irraa ari’uun, kaan mana hidhaa galchuun, kaan muudama irraa kaasuun hojjetaa gadi aanaa gochuun, kaan gara godinaa, aanaa fi gandaatti gadi buusuunii fi kan kana fakkatu gochuun bakka isaanii Tigiroota haala olitti caqasameen Yunaivarsitii maqaleetti Afaan Oromoo leenji’anii qophaa’an kan gara nama 200 ol ta’an waajjjiraalee  magaalaawwan gurguddoo fi bulchiinsota addaa kan akka Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irra muudama Olaanaa fi miindaa gurguddaadhaan irra naquun isaa beekamaadha. Keessumaa bakki Tigirooti haala kanaan Afaan leenji’anii irra kaa’aman immoo waajjiraalee bakka furtuu ta’an kan akka Biiroo Bulchiinsa Lafaa, Biroo Galiiwwanii,Waajjira  Ministeera Dhimma Alaa, Barnoota, Invastmantii, kkf dha.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

1 thought on “Universityn Tigraay Dargaggooti Dhalootaan Addatti Tigraay tahan Afaan Oromoon Akka Baratan Karoora Dhaabbataa Qabaachaa ture Itti Cimse.

  1. Absolutely! The tyrannical minority occupying Wayane brutal human rights violating forces will never leave a single stone unturned in its efforts to robe the 21st century and beyond from the Oromos.

    The cunning fox spineless and shameless minority tyrants will keep developing, upgrading, articulating and using its own brutal long standing black fascist strategies and tactics based on the 19th and 20th century white colonialist strategies and tactics of training its young occupying cadres to be highly proficient in the languages, cultures, values, traditions and the entire world views and outlooks of the dominated and occupied peoples for the single purpose of deeply infiltrating physically the rich human, material and spiritual resources of the occupied by converting them in to the complete ownership of the minority alien occupiers.

    The main current burning question is not that the cunning tplf minority human rights violating tyrants are tirelessly building and articulating the all round demise of the Oromo people while building the rise of the minority Tigrian empire on the graves of the democratic Oromo people, but what the Oromos are themselves doing day and night in planning and developing active and united strategies and action lines to take back their nature given independence and freedom over their own human, material, spiritual and other resources. Let the young, the bright and the organized keep taking strategic and practical action for the purpose of claiming back the Oromo unity and the stolen Oromo and other Ethiopians dignities.

    If the Tunisians, the Egyptians as well as the others can stand up and reclaim their stolen liberties and dignities with is a surprisingly short period of time I think that we should be able to to do it even better. IMPOSSIBLE IS NOTHING! There is nothing more pleasurable and higher moral than struggling against dehumanization and brutalities and for own and other peoples human rights, freedom, liberty and dignities.

    “If God had not blinded them (Oromos) and willed that certain families or tribes among them should be at war with one another constantly, there would not have been an inch of land in the empire, of which they were not the masters.” Manoel de Almeida. A Jesuit priest who visited Ethiopia in the 1690s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s