2 thoughts on “Faaruu Qeerroo

 1. LAFEE KEENYAAN OROMIYAA JAARRANNA

  Guyyaan nuti tokko taanu
  Kan bakka kufnee olkaanu
  Yaa Oromoo-koo ni dhufa
  Hammasittis qabsoon ittum-fufa!

  Itti-fufa qabsoon bilisummaa
  Kan nu gonfachiisu namummaa
  Itti-fufa biyya guutuu marsee maree
  Oromiyaaf du’uuf ni dhaabanna dabaree!

  Kuunnoo, ammayyuu dhaloonni qubee tarree galtree
  Ilaa, dhaloonni qubee duraas waliigaltee
  “Oromiyaa“, “Oromiyaa” jechaa tarkaanfattii
  Impaayera bosobboftuu tan yoom abdattii?

  “Elemoo Qilxuu“, “Waaqoo Guutuu” jechaa dhaadattii
  Ekeraa Taaddoo Birruu fi kan Maammoo-faa waammattii
  “Maali hin kaatuu akka Saartuu?”
  “Waayee Gaara Suufii-faa hin Haartuu?”
  Jechaa olkaate-kaa joolleen qubee
  Deebiftee jaaruuf bosonaa fi walabummaa jarri gube!

  Alaabaa Oromiyaa: gurraacha, diimaa, adii qabattee
  Odaa fi ejersaan marsitee hammattee
  Harmee Oromiyaatiif ni duuna
  Jaannama qileellee ni buuna
  Jechaa kuunnoo laga labdee
  Shilmii fi bacoo marsitee qabde!

  Lafee mataa isa gooroo Calanqoo
  Kan gaara Suufii, kan dubree fi dargaggoo
  Harkaa fi harma bowwaa Aannolee
  Qaama dhiiraa kan Walisoo fi Gullallee
  Ee, boolla keessaa baaftee awwaallattii
  Ilaa, namummaa fi aadaa gadaatiin kakatti!

  Lafti Oromoo lafee Oromootii
  Biyyi Oromoos biyyee Oromootii
  Abadan lafeen Oromoo hin gurguramuu
  Abadan biyyeen Oromoos hin duguugamuu
  Majaan gamanaa gamasiis itti hin waamamu!

  Kanaafuu, harka walqabannee oljenna
  Miila keenyan sirriitti dhaabanna
  Jiraa-du’aa Oromoo labsanna
  Hortee Kuush mara waammanna
  Warra kolonii turetti dhaammanna
  Ekeraa Lumumbaatiin Obaamaattis iyyanna!

  Abboo roorroon nafxanyoota haareyyii nu gayee
  Fooliin nafxanyota moofeyyiis nutti ajaayee
  Miilli sansalataan nu madaayee
  Mormi kiyyoon nu burkutaayee
  Gateettiin baachuu nu daddhabee
  Harqoota gabrummaa
  Copha tokkollee waa dhabnee
  Camii kan namummaa!

  Hayyee, haa kaanu gaaraa-dakaa
  Tole, haa yaanu gamaa-gamanaa
  Eekaa, haa baanu alaa-manaa
  Haa seennu malkaa Waabee
  Haa buunu laga Gibee
  Uummanni keenya bosonaa
  Leencatoo keessa sonaa
  Maalumatoo nu dhibee?

  Carcar bowwaa qeerransaa
  Tiruu laga Dhiddheessaa
  Mogor boongoo gichillootaa
  Dallo qeyee jagnootaa
  Caakkaa Roggee Ammayyaa
  Kutataaf achi wayyaa
  Kutatee itti-galaa
  Jibaat keenyas daggalaa!

  Daggala qeyee gootaa
  Garaan dhaquuf abjootaa
  Abjuun abjuu bilisummaa
  Kan biyyaa kan walabummaa!

  Yoo qeenxomne akka kufnu ni beeknaa
  Yoo tokkoomne akka bullus ni beeknaa
  Kanaaf, tokkummaa akka sibiilaa jabaatu
  Isa miliyoona afrutama nuuf baatu
  Haa jaarrannu amma olkaanee
  Garagarummaa xixiqqoo achaanee!

  Maarree, dhiichisaa laga buuna
  Mancaa, haamtuu fi qottoo olfuuna
  Akaafaa, eeboo fi dhagaraa qabanna
  Silaa qawwee hin qabnuu
  Shimala, hablee fi manshii qabanna
  Qoorbii, hordaa fi darbaadhaan
  Gabrummaa ofirraa darbanna
  Lafee keenyaan Oromiyaa jaarranna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s