Konsertii fi Eebbi Albami Haaraa Arsits Galaanaa Gaaromsaa” ILMAAN HAYYOOTAA” Jedhu Bakka Uummanni Oromoo 3000 Ta’u Sirna Howwaan Finfinnee Keessatti Eebbifame.

Albama HaaraaEebba aalbama Artist Galaanaa Gaaromsaa magaalaa Finfinee naannoo Caffee Araaraatti  Hagayya 09,2015 ta’een manguddoonnii fi dargaggoonni Oromoo sabboontoti 3000 itti tilmaaman irratti argamuun haala aja’ibsiisaa ta’een eebbifamee jira.

Eebba kana irratti sabboontoti Oromoo fi aartisotooti Oromoo hedduun argamuun guddina afaanii fi aadaan Oromoo kanaan kan nu gahe qabsaawota lafeefii dhiiga akkasumas lubbuu itti wareeganii asiin nu gahe hedduu galateeffatna jechuun dhaamsota jajjaboo guddaa dabarsanii jiru.

Keessummoota argaman gaazexxessaa Ibraahim Haajii  aragamanii haasaa ijaaraa fi onnachiisaa taasanii jiru.

Yeroo konsertii fi eebbaa Albama kana irratti sabboonti Oromoo argamanii aadaa fi eenyummaa saba Oromoof gumaacha taasisanitti ergamtooti sirna abbaa irree Wayyaanee ammo dhimmi diaspora jechuun akkaataa itti uummata Oromoo qorqalbii cabsan irratti mariyachaa turan.

“DIRAAMAA” FINCILA DIDDAA GARBUMMAA

April 10, 2015 Oromia

Asoosesee kan seenessu—-Kumsaa dha
javascript:void(0);

Kaayyon isaa —————– Uummata Oromoo tokkoomsufi. Sabboonummaa fi absoo bilisummaa jajjabeesufi. Rakkina ilmaan Oromoo gad baasufi falli isaa tokkummaan kanee lolachuu akka taye ibsuufi.
Yaadannoon isaa————-Ilmaan Oromoo qabsoo irratti, mana hidhaatti, otoo  biyyaa baqachaa deemanuu karaatti dhumaniif haa tawu.
Qabiyyee – rakkinni ilmaan Oromoorra jiru waan eexoo caala adhaa’aa deemef, gaafa barattoonni Ambotti hiriira nagaa bayanii sagantaa diinni dhala Oromoo lafarraa balleessuf baafate “Maastar pilaanii” balaleeffatan yoo waraana itti erganii fixan barataan umbarsittii Finfinnee birmatee dhaqee yoo tumsuuf qabanii mana hidhaa Qaallittiitti hidhani.
Sababiin rakkina ilmaan Oromoo “Tokkummaa” dhabuu akka tayee waan beekuf, uummata akkana baay’atu tokkoomsun dirqama kiyya tawuu qaba jedhee kutatee ka’e.
Yaada isaa sabboontota Oromootti erginaan sabboontonni jajjabeessanii, uummata Oromoo bakka hundaa, kabaa amma kibbaatti, bayaa amma lixaatti, biyya keessaa amma biyya ambaatti tokkummaan kaasani.
Walgayii “Fincila diddaa garbummaa” magaala Oromiyaa, Finfinnee, Hurufa Boonbitti waame.
Hawaasni Oromoo biyya jiran hundaa, bayaa amma lixaatti kaabaa amma kibbaatti biyyoolessa keessa jiraatanitti addabaabayiitti bayaniiti Hurufa Boonbitti “sikaaypiin” wal qunnaamaa, yaada isaanii uummataaf dabarsaa, isa biyyaa darbu doowwachaa oolani.
Waan Hurufa Boonbitii dabarsaa jiran uummanni TV fi raadiyoonin ordofa.
Rakkinni ilmaan Oromoo maal maal akka taye irratti dubbatani.
Uummanni Oromoo tokkummaatti amanee of bilisoomsuf murteesse.
————————————————————————————–
Kabajamtootaa, waanan kitaaban kitabe isin hundaan gawuu hin dandeenyef, akka “diraamatti” qopheessee isinii tamsaasuf dirqameera. Gabaabsee dhiyeessuf yaaden ture. Garuu, yoon kana caala gabaabse ergaan isinii dabarsuuf yaade guututti dabarsuu hin dandeenye. Kanaafuu, naaf obsaa, akkuma yeroo argattanitti akka naaf dhaggeeffatan isinin afeera. Yaada yoo naa kennitanis gara fuulduraatti akkan itti jabaadhu na gargaara.

Wallee Haaraa Hawwisoo Qeerroo Bilisummaan ” Labsiii Labsii….. Qeerroon Faarsaa..”

Bara dhufee darbaan kan roorroo himatu,

Gajjallaaf gararraan afuufi haa diimatu

Wallee Warraaqsaa Sabboonaa Zaakir Abdallaadhaan

Asiin akkanaa,achiin rakkina jettan hoggayyuu.

Yoo akkana taate lafatti hafa akeekni hayyuu.

Ofuufta Sobaa madaa garaa dhaa kulkulan fayyuu..

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaala Jaardagaa keessaa Uummatnii jala deemtota Wayyaanee magaalaa arii’ee baase

Caamsaa 3,2014 waaree booda, Godina Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti gaaffiin abbaa Biyuummaa hanga walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromoo jabaatee itti fufuudhaan aanaa Jaardagaa Jaartee Magaala Jaardagaa keessatti jabaatee itti fufuun Uummatnii fi Dargaggootni gamtaan bahuudhaan magaala Jaardagaa keessatti sagalee isaa dhageessisuu irratti argama. Aanaa kana keessatti Uummatnii fi dargaggootni Magaala Aliiboo keessatti waraana mootummaa wayyaanee baasuun magaala Aliiboo erga tohateen booda Uummatni gamtaadhaan aanaa kana keessaa ka’uun diddaa sagalee isaa dhageessisuu irratti xiyyeeffachuun jabaatee itti fufee jira. Haala kanaanis magaalotni Horroo Guduruu kanneen akka Shaambuu, Saqalaa, Dongoroo, Fincaa’aa fi Haratoo federaalaan tikfamaa kan jirtu yoommuu tahu waraanni wayyaanee magaala Jaardagaa akka hin seenneef dargaggootni karaa kutuudhaan of irraa dhorkuu qeerroon aanaa kanaa gabaasee jira. Hanga injifannoo jabaatanii itti fufuufi Oromoon bakka maraa duuba akka hin deebine dhaamsa dabarsanii jiran.

 

FDG Itti Fufuun Har’a Qeerroon Magaala Mandii Hiriira bahuudhaan dhaadannoo Mootummaan Cehumsaa nuuf haa dhaabbatu jedhu dhageessise. Uummatnis gamtaan waliin hiriire

Diddaa

Caamsaa 2,2014 Gabaasa Qeerroo Mandii

Dhaadannoo Mandii.wav

Oromiyaa bakka mara keessatti FDG jabaachuudhaan kan itti fufe Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessatti haala ho’aa ta’een itti fufee jira!Dargaggoonni miseensota Qeerroo Bilisummaa ta’aniifii Uuummanni waliigalatti Magaalittii keessa naannawuun dhaadannoowwan gara garaa dhageessisaa jiru!
Finfinneen handhuura Oromiyaati!
Barattootni hidhaman haa hiikaman
Kanneen ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee itti gaafatama hatattamaa haa fudhatu
Sagaleen Ilmaan Oromoo haa dhagahamu’
Mootummaan cehumsaa nuuf haa dhaabbatu
Siidaan Minilik haa buqqa’u
Siidaan Gootawwan qabsaawota Oromoo haa dhaabbatu
Kanneen jedhanii fi kanneen biroo hedduu dhaadachuudhaan magaala Mandii waraanni mootummaa wayyaanee rasaasaan marsee bakka jirutti dura dhaabbachuun sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Ilmaan Oromoo bakka maraa ka’ee Qabsoo Oromoo eegalame akka galmaan gahus waamicha dabarsanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun diddaan barattootaa Najjoo magaala Warra jirruu keessatti finiinuun diina keenya mootummaa wayyaanee dhiphina keessa seensisuu qeerroon gabaasee jira.
Injifannoo Uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

 

Latest News: Yuuniv arsiitii Haramaayaa keessatti FDG jabaat ee itti fufuun Mormi in sirna Wayyaanee i rratti gaggeeffamaa jira

Diddaa

Caamsaa 2,2014 Diddaan Qeerroo Jabaatee Itti Fufe

Haramaayaa University irra deebiidhaan.wav

FDG irra deebiidhaan Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti dhohuun barattootni Oromoo kumaatamaan lakkaawaman gamtaan isaadiyoomii keessatti walitti qabamuudhaan dhaadanoo dhageessisuu irratti argamu. Barattootni Oromoo gamtaadhaan gaaffii abbaa biyyummaa gaafatneef deebiin keenya rasaasa tahuu hin qabu, Ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaaf ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee itti gaafatama hatattamaa haa fudhatu, Oromiyaan biyya waan taateef keeyyatni 39 seera biyyattiin lafa kaawame hojii irra haa oolu jechuudhaan barattootni gamtaan sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Leellistoota sirna nafxanyaa tahan kanneen Oromoo fi Oromiyaa gurguraa as gahan Oromiyaa keessaa bahuu qabu jechuudhaan barattootni kunneen dhaadannoo isaanii dabalataan dhageessisuu irratti argamu. Mootummaan wayyaanee hundeen buqqa’uudhaan Oromiyaa walaba taate keessa jiraachuu qabna jechuun barattootni Oromoo qeerroon sabboontotni Yuunivarsiitii Haramaayaa sagalee isaanii dhageesisuu irratti argamu. Uummatni Oromoo Fincila diddaa garbummaa keessummeessaa QBO tarkaanfachiisaa as gahe duuba akka hin deebines dhaamsa dabarfatanii jiran.

 

Latest News: Godina Wallaggaa lixaa aan aa Ganjii Mana barum saa sadarkaa lammaff aa Ganjii Ganjii kee ssatti Barattootni H iriira gaggeessun dh aadannoo dhageessisu u irratti argamu

Diddaa

Caamsaa 2,2014 Gabaasa Qeerroo

FDG Jabaachuudhaan kan itti fufe Godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii mana Barumsaa sadarkaa lammaffaa Ganjii keessatti barattootni Oromoo Hiriira jabaa gaggeessuudhaan Mormii jabaa sirna wayyaanee irratti gaggeessuu irratti argamu. Barattootni kunneen gamtaadhaan ka’uudhaan dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa oolan keessaa

1. Lafa naannawa Oromiyaa murree hin laannu
2. Barataan ajjeefamuu fi arii’atamuu hin qabu
3. Oromiyaan kan Oromooti
4. Gaaffii mirgaa gaafachuun shororkeessaa nama hin godhu
5. Mootummaan wayyaanee garboomfataa dha
6. Oromiyaan ni bilisoomti
Kanneen jedhanii fi kanneen biroo dhiyeessuudhaan hiriira bal’aa gaggeessanii jiran. Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kamuu gaggeessu Barattootni Oromoo gamtaadhaan ka’uudhaan dhaadannoo dhageessisuun sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Gaaffiin Barattoota keenyaa gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii mirgaati jechuudhaan Uummatni Ganjii barattoota waliin tahuudhaan dhaadannoo dhageessisuu fi gaaffii abbaa biyyummaa finiinsuu irratti hirmaannaa jabaa godhanii jiran. Uummatni Oromoo ka’aa jechuudhaan Qeerroo bakka maraafis waamicha dabarsanii jiran.

 

Latest News: Caamsa a 2,2014 Gaaffiin a bbaa Biyyummaa Jabaa chuudhaan Magaalli B uraayyuu FDG simatte e gaggeessuu irratti argamti

diddaa-4

Caamsaa 2,2014 Gabaasa Qeerroo Buraayyuu

Gaaffiin mirgaa fi abbaa Biyyummaa jabaachuudhaan kan itti fufe Uummatni, Dargaggootnii fi Barattootni Magaala Buraayyuu FDG gaggeessuu irratti argamu. Barattootnii fi Uummatni gamtaan sagalee keenya karaa hiriira nagaa dhageessisna jechuun kan eegale yoommuu tahu mootummaan wayyaanee garuu Waraana ittisa biyyaa fi Humna addaa Agaazii Uummatatti bobbaasuudhaan reebuu fi hidhuu irratti argama. Ilmaan Oromoo karaa nagaa gaaffii abbaa Biyyummaa dhorkamnee manatti hin deebinu jechuudhaan Waraana mootummaa wayyaanee rasaasa qabate waliin falma jabaatti seenee jira. Ilmaan oromoo bakka maraa ka’uudhaan wareegama qaqqaalii kaffalaa wayita jirutti nus wareegama barbaachisaa kaffalla jechuudhaan Gamtaan diddaatti seenanii jiran. Uummatni Oromoo bakka maraa ka’ee walabummaa Oromiyaa mirkansuuf akka hojjetus waamicha Oromummaa dabarsanii jiran.

Burraayu2Burraayyuu

Latest & Breaking News : FDG Yuuniversitii Haromaayaa Duulli Farra Oromummaa Loltoota Wayyaaneen Gaggeeffamu Dhaabuu Hin Daneenye.

Caamsaa 1,2014 Haromayaa
Yuuniversitii Haromaayaa keessatti gaaffii mirgaa barattooti Oromoo karaa nagaa gaafataniif waraanni Wayyaanee Agaazii jedhamu reebichaa fi ajjeechaan deebii kennaa jira.Barattooti Oromoos kanaan diddaa hin dhaabne.

Sagaleen kun,Eda barii Caamsaa 1,2014 Waraanni Wayyaanee barattoota Oromoo nagaa barbaadu jequun reebichaa fi dararaa irraan gahaa ture kan muldhisu dha.

Sagalee Reebichaa Barattoota Oromoo irraan gahamu.wav

Artist  Duulaa Mulugeetaa

Qoteebulaan qotuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee,

Barsisaan barsiisuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee.

Barataa barachuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee

Naggaadeen daldaluu dhiisee,qabamee mana hidhaa ciisee

Kun biyya abbaa isaa gadhiisee,godaanee biyya ambaa ciisee

Gamtaa Qeerroo YSTA( Y.Adaamaa
                    MAANDHEE LEENCA GAARA MUUL’TAA.
   Kabaja Waggaa 8ffaa (2005)FDG ilaalchisee Ibsa ABOn  baase bu’ura godhachuun sagantaan keenya akka armaan gadii kana fakkaata.

BARUMAAN RAKKOO HIMACHUUN SALPHINA,MATUMTI ISAA   RAKKINA

                              (Dhaamsaa fi Dhaadannoo Qeerroo YSTA)

QeerrooGita bittoonnii mootonni murni habashaa,dhimma aangoo ykn taayitaa walin wal jijjiruu irraatti waliif galuu yaa dhaban malee  ilaalchi farrummaa ummata Oromoof qaban akka tokko tahe  firaa miti diinumte shira kana tolchullee adda durrummaatti beeka,imaammata dulloomaa  Abboonni isaanii dheengaddaa fi kaleessa bocanii addunyaa kanarraa daaraa tahan yeroo dhaloonni isaani akkuma kaleesaa udaan irra taa’anii waan gara fuulduraa tokko tarkaanfatamee gara boodaa tarkaanfii sadii deemuuf daddaaqan qalbii guutuu argaa jirra.kunnimmoo   dadhabina osoo hin taane  diinummaa addaa farrummaadha.Qqabxii gurguddoo diinaa  farrummaa  ummata Oromoorraatti  raawwataa ture,ammallee haala suukanneessaa fi hedduu gaddisiisa yeroo inni itti bahaa jiru uumama hundatu ragaa taha. jabaannee,gurmoofnee,yoo falmanne malee borullee akka kana caalaa daraan dabalaa adeemuu eenyuu tilmaamuun isa hin dhibu(haa falmatu abbaan roorroon dhibe jennan).

     Farrummaa mootota habeshaa Miliilik hangaa  Wayyaanee mee haa ilaalluu :– Gamtaa Qeerroo YSTA. Yuuniversitii Adaamaa

Sabboontoti Oromoo 69 ta’an Oromummaan Yakkamuun Mana Murtii Wayyaaneetti Dhihaatan.

BilisummaaOnkoloolessa 24,2013 Oromummaan himatamanii akeeka ABO ummataaf ibsuun gaaffii mirga saba Oromoo yaada jedhuun uummata kakaafataniitu himata jedhuun ilmaan Oromoo 69 ta’an Galmee Tashaalee Bakkashoo jalatti sabboonti Oromoo 33 mana murtii mana murtii Federaalaa olaanaa Lidetaa dhaddacha 4ffaa dhihaachuu gabaasi jiru Qeerroo addeessa.

Kutaalee Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa sababaa Oromummaa isaaniin yakkamuun Oromoonii bakkoota adda addaatti murtiin seeraa alaa itti kennamaa jiraatu illee ummanni Oromoo qabsoo diddaa gabruma takkaa illee hin dhaane.

Onkoloolessa 24,2013 mana murtii feederaalaa dhadacha 4ffaa kanneen dhaabbatan sabboontoti Oromoo 33 kanneen armaa gadii ta’uu beekama.

1. Tashaalee Bakkashoo
2. Tarfeessaa Magarsaa Hundee
3. Alamaayyoo Gaaromsaa
4. Mulaatuu Abdiisaa Goobanaa
5. Lijaalem Taaddasaa Hawwii
6. Hasan Mohaammed Usmaan
7. Addunyaa Lammeessaa Beenyaa
8. Milkeessaa Waaqjiraa Gammadaa
9. Saamsoon Alamuu Qixxeessaa
10. Gammachuu Ammishuu Galgaloo
11. Usmaan Umar
12. Jaarsoo Booruu Raaree
13. Usmaa’el Kaliifaa Muzayyil
14. Guutuu Mul’isaa Gaddafaa
15. Kaffaalee Faxxanaa Gabayyoo
16. Huseen Bariisoo Godaanaa
17. Tolosaa Bachoo Gichoo
18. Kaanuu Gunos Damissee
19. Ittaanaa Sambataa Tuuchoo
20. Abarraa Biqilaa Tolosaa
21. Hirphaa Duubee Deekam
22. Soorsaa Dabalaa Galaalchaa
23. Asfaaw Hangaasoo Baatii
24. Mohaammed Saalim Waaqoo
25. Bashir Daadhii Tulluu
26. Hasan Amaan Saggee
27. Muktaar Usmaan Harbee
28. Alamaayyoo Tolosaa Liiban
29. Tashaalaa Iddoosaa Dirribaa
30. Boontuu Wadaay Buuraa
31. Bulchaa Sooressaa Guyyee
32. Mazgabuu Dabalaa Waaqjiraa

Jalbultiin Ayyaanaa Irreechaa Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa Malkaa Deeddeetti Sirna Ho’aan Kabajame.

Onkoloolessa 15,2013 Jimmaa

Gootota Baratootaa Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Barsiisota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Kolleejjii barsiisotaa
Jimmaan ayyaneffatamaan jala bultiin ayyaana irreechaa sirna miidhagaan kabajamuu qeerroon gabaasee jira.

Qeerroon Dargaggoonni Oromoo sagaalee guddaa fi ifatti ABO fi WBO faarsuun, qabsoo bilisummaa Oromoo fi gootota Oromoo faarsuun jalbultiin kabajannaa ayyaanaa irreechaa jimmaa sirna aja’ibsiisaan egalee jira. Ayyaannii kun gaafa Onkololessaa 13/2013 Sirna ho’aa ta’een Malkaa Booyyee irraatti kabajama.

 

Ayyaanni Irreecha Malkaa Ateetee Burraayyuu Keessatti Sirna Howwaan Kabajame.

 Onkololeessaa 6/2013 Ayyaannii Irreechaa Malkaa Ateetee Burraayyuutti Sirna howaa fi ajaa’ibsiisaa ta’een kabajamuu qeerroon gabaase. Qeerroo sagalee weelluu warraaqsaan sadarkaa olaanaatti dhageesifama jira. Torbee Ayyaanaa Irreechaa Hora Arsadii

Bishoftutti kan kabajamuu Ayyaanni Irreechaa Malkaa Ateetee BurraayyuugGuyyaa har’aa kana sirna baay’ee midhagaa fi tokkummaa uummata Oromoo tikseen kabajamaa jiraachuu maddeen keenyaa bakka bu’onnii qeerroo ayyaanicha irraatti argamuun sochii haala ayyaaniichaa hordofaa jiran gabaasan.

Dargaggonni Oromoo fi sabboontoti Ummatni Oromoo Ayyaanichaa irraatti argamaan walleewwaan warraaqsaan sabboonummaa Oromoo, Qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO, Oromoo fi Oromiyaa faarsuun diddaa sirna Wayyaaneef qaban muldhisuun diina rifaasisanii jiru.

Guutummaa ayyaanota irreecha 2013 qeerroon itti fufuun ni gabaasa.