IBSA GAMMACHUU
(ABO – Sadaasa 15, 2019)

49836961_1847712095355333_3193898111219007488_oKabajamaa Ummata Bal’aa Oromoo,
Kabajamtoota Sabaa fi Sab-lammootaa fi Ummatoota Itoophiyaa hundaa,
Firoota Qabsoo Oromoo fi Nagaa – jaallattoota Hawaasa Addunyaa hundaa,
Hundaan olitti ammoo miseensotaa fi deggertoota Dhaaba keenya ABO hundaaf,

Baga Gammaddan ! Baga Gammadne !

Guyyaa har’aa Sadaasa 15, 2019 Addi Bilisummaa Oromoo Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa irraa Seera-qabeessummaa isaa kan mirkaneessu Waraqaa Ragaa argachuu isaa gammachuu guddaadhaan labsina.

Erga bu’uureffamee waggoota 46 kan lakkoofsise Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo haqaa Ummatni bal’aan Oromoo Bilisummaa isaa gonfachuuf gaggeessu hoogganuudhaan qabsichi injifannoolee gurguddoo akka galmeessu gochuutti dabalee siyaasa biyya kanaa keessatti jijjiiramootni mumul’atoon akka argaman gochuu keessattis qooda murteessaa gumaacheera. Itoophiyaatti ijaarsa Sirna Federaalizimii Sab-daneessaatiif bu’uura buusuu keessatti bara 1991/92 (Bara Chaarteraa) qoodni murteessaan Addi Bilisummaa Oromoo gumaache kanaaf ragaa guddaa dha.

Haa tahu malee, cunqursaa fi saaminsa akkasumas, ol’aantummaa garee tokkoo qofa irratti kan hundaawe sirni Polotikaa Itoophiyaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Kaayyoo isaa kan gaaffii haqaa Saba Oromoo irratti hundaawe wajjin wal fudhachuu osoo hin danda’in yoona geenye. Kana irraa kan ka’e ABOn adeemsa polotikaa biyya kanaa keessatti karaa nagaa socho’ee Kaayyoo isaa akka hin tarkaanfachiisne godhamuu bira taree akka farra nagaa fi humna biyya diiguutti maqaan isaaf hin malle itti moggaafamee akka diinaatti itti duulamaa ture. Adeemsi jallaan sun madda rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa tahee Ummatoota biyya kanaa wareegama lubbuu fi qabeenyaa guddaa baasisuu qofa osoo hin taane yaaddoo nageenyaa fi farra guddinaa tahee jiraate.

Haalli gaddisiisaan sun qabsoo hadhaawaa fi wareegama ulfaataadhaan (hanga barbaadamu tahuu baatus) jijjiiramee har’a sadarkaa kana gahuun bu’aa qabsoo fi wareegama Ummata keenyaa kan bara dheeraa ti. Abdii guddaas kan nutti bulchu dha. Hiree kanatti dhimma bahuudhaan rakkinoota har’as furmaata hin argatin jiranitti furmaata barbaaduuf of kenniinsaa fi murannoo ol’aanaadhaan kan hojjennu tahuu beeksisna. Carraa kanaanis ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaatiif carraaqqii taasifamaa jiru keessatti qoodni murteessaan Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa kennaa jiru kan galateeffatamuu fi jajjabeeffamuu qabu tahuu ibsuu feena.

Maayyii irratti, Bilisummaa Ummatootaa, Dimokiraasummaa fi Wal-qixxummaa mirkaneessuudhaan biyya tanaa fi naannoo keenyatti nageenya waaraa fi guddina waloo argamsiisuuf fedhii Ummatootaa fi haqa irratti hundoofnee akka waliin hojjennu kanneen dhimmi ilaalu hundumaaf yaamicha goona ! Kanumaa waliin Alaabaa fi Aasxaan ABO kunis Alaabaa fi Aasxaa seerawaa ABO tahuun hubatamee miseensotaa fi deggertootni keenya seeraan qabatanii kan sossohanii fi dhimma itti bahan tahuu hunda hubachiisna. Itti dabalees, fakkeessaadhaaf Alaabaa fi Aasxaa kana qabatanii maqaa Dhaaba keenyaa fi maqaa Ummata keenyaa xureessuuf, akkasumas, Ummatoota walitti buusuuf kanneen yaalan yoo jiraatan Ummatni akka jala bu’ee saaxilu jabeessinee dhaamna.

Injifannoo Ummata Bal’aaf !

Adda Bilisummaa Oromoo
Sadaasa 15, 2019

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s