Beeksisa

Gumiin Waaqeffannaa Oromoo Adunyaa, bu’uureffama  waldaa Waaqefannaa Oromo Idil Adunyaa waggaa kurnaffaa  kabajuuf jila guddaa, Waxabajjii 22 – 24, 2018  biyya Norwee, magaala Bergen, magaala yeroo jalqabaaf Waaqeffannaan seeraan  galmeeffametti – qopheessaa jira.

Haaluma kanaan

Mariin

  • Seenaa Oromoo
  • Sirna Gadaa
  • Irreechaa fi Ayyaanota Aadaa Oromoo
  • Gubaa fi Qillee
  • Dhugeeffataa fi Waaqeffannaa

Agarsiisni

  • Sirna Siiqqee fi Ateetee
  • Sirna Ammachiisaa fi Moggaasaa
  • Agariisa meeshaa fi uffata aadaa Oromoo
  • Agarsiisa kitaabota Oromoo
  • Muuziqaa fi walaloon Oromoo ni dhiyaatu.

 

Mata dureewwan armaan olii irratti yaadaa fi barumsa akka dhiheessaniif, hayyoonni bebbeekamoon, Oromiyaa fi biyyoota adda addaa irraa afeeramanii jiru. Maqaa fi eenyummaa isaanii fuula dura bal’inaan isiniif ibsina. Namooti, Jila kana irratti waraqaa qorannoo keessan dhiheessuu barbaaddanis dhiheeffachuu akka dandeessan isin hubachiifna. Garuu dursitanii xalayaan nu beeksisuu fi sagantaa qabsiifachuu qabdan.

Kanaaf, Jila seena- qabeessa ta’ee fi barumsi guddaan irraa argamuuf jiru kana irratti hirmaachuuf yeroon akka saganteeffattan kabajaa waliin isin beeksifna.

Odeeffannoof  tlf. 41283784/ ykn 99151829 quunnamuu dandeessu.

 

Koree qindeessituu jila GWA, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s