DIINQA OROMOO KUTAA II-Aadde Dinqinash Dheeressaa Kitilaa, Itti gaafatamtuu Jaarmiyaalee Dubartoota Oromoo Addunyaa!

DIINQA OROMOO KUTAA II-Aadde Dinqinash Dheeressaa Kitilaa, Itti gaafatamtuu Jaarmiyaalee Dubartoota Oromoo Addunyaa!
Qabxiiwwan kanaa gadiirratti gaggabaabinaan mariyannee jirra.
1.Dhimma barumsa Afaan Oromoo harmoolii Oromootiin adeemaa jiru.

2. Gaheen dubartoonni seenaa qabsoofi bulchiinsa keessatti qabdu; ooggansa dubartoota oromoofi kkf.

3. Ijaarsi dhaaba Dubartoota Addunyaa kun shamarran Oromoo ni ilaallata? Barattoota Qarree/Shamarran Oromoo Yunivarsiitiifi kolleejjii keessa jiran ni ilaallataa/Of keessatti aammataa? Haala kamiin dubartoonni biyya keessa jiran hariiroosaanii jabeeffatu?

4. Jaarmiyaa dubartootaa Oromoo kana biyyaa biyyaatti (from State state) ardiilee gara Ardiitti (babal’isuurratti) karoora akkamii qabdu?

Fi akka waliigalaatti dubartoonni oromoo maal dhaammatu? Rakkoo maalii keessas jiru kan jedhurratti waliin kan turre, Ani Beekan Gulummaa Irranaa, Camrbridge,USA fi kan ogummaa takinikaan gumaachasaa ba’e Nuuree Sabaa biyya kanaadaarraafi keessummaan keenyaas Washington DC, USA keessa jiraatti.
Ebla, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s