Hogganoota OPDO 9 n Kan Durfamu Aangawoonni Wayyaanee Sochii Barattoota Oromoo Tasgabbeessuuf Jecha Diqama TPLF Irraa Kennameen Bobba’an.

Bakkaa fi Koreewwan G/G/OPDO Walgayii Itti Gaggeessaa Jiran;

Lakk.      Maqaa Yuuniversitii Hojii Isaanii Baayina namoota of jalaa qabanii
1 Bakar Shaalee Amboo Sadarkaa Federaalatti Ministeera Galii Ture,amma koree HR,OPDOti Nama 7 of jalatti qabatee walgayii gaggeessaa jira
2 Warqinee Gabayyoo Madda Walaabuu Police Commision ture amma KHR dha. Nama 5n of jalatti qabatee waliin jira
3 Abbaa Duulaa Gammadaa Walitti Qabaa Wallagga Iarrtti (Horroo,Naqamtee fi Gimbii) Afa-Yaa’ii Namoota 8 of jalatti qabatee jira
4 Alamaayyoo Taganuu Adaamaa _______ Namoota 5n waliin kan akka Aberraa Haayiluu fi kkf
5 Abdulqaadir Huseen Jimmaa Itti gaafatamaa misooma oromiyaati Nama 6 olii waliin
6 Geetuu Wayyeessaa Mattuu __________ Namootaa 6 kanneen akka Iwunatuu Bilaataa, Danyachoo Shirefawu
7 Mohammad Tusaa Bulee Horaa Ministeera Baaburaa fi konkolaataa Koorgii kan Jibuutii irraa dhufu Nama 8 waliin
8 Isheetuu Dassee Haromayyaa _________ Nama 7 kan akka Bazzuu Waaqtolaa
9 Geetachoo Dirre Dawaa _________ Namoota 6 kan of jala hiriirsee jiruudha.

Walgayiin Eegalun Dura Orientation Barattootaaf Kenname Irratti Gaaffii fi Yaada Barattootni Kaasaan Walfaana dhihaate.

Hogganooti OPDO bakkoota adda addaa itti bobba’an qabxiilee gaaffii ta’ee barattoota irraa dhihaateef deebii kallattiin kennuu irraa hanqatanii isin warri gaaffii siyaasaa kaaftan ABO dha jechuu dhaan yakkuu fi doorsisuun itti fufanii jiru.

Yuuniversitii kanneen akka Amboo,Jimmaa,Mattuu,Naqamtee,Haromaa fi Bulee Horaa keessatti faaruun ABO fi WBO faarsu akkasumas qabsoo Oromoo ilaalu ka’ee qondaaltotaa fi loltoota Wayyaanee jeeqaa tureera.

Qabxiileen Barattootnii fi Gaggeessitootni OPDO Irratti Walii Hin Galin Hafan

  • Dhimma bakkee ba’ani bulu fi seensa doormii sa’a 4:00 irratti tahuu kuni dirqamatti tahuu qabaadha, gaggeessitooni garuu barattoota Oromoo waliin walii galuu hin dandeenye.
  • Akka walii galaatti waltajjii sana irratti barattootni waa’ee saaminsa lafaa,hidhamuu barattootaa,waluma gala jireenya gadadoo Oromoo fi durgoo,waa’ee hojii yeroo gannaa irratti yaada isaanii dubbatani jiru, kana irratti gaggeessitootni yaada barattootaa fudhachuu hin dandeenye,
  • Irra jireessatti barattootni waltajjii kana irratti fedha isaaniitiin marii mataa isaanii mari’achuutti fedha akka qabanis ibsatanii jiru,
  • Keessumattuu Godina Baalee waltajjii kana irratti marii yaadaa fesha isaanii akka qabanii fi yaadni isaanii guutamuu akka qabu aka dirqiitti mootummaa hubachiisanii jiru, barattootni haala oromiyaan irra jirtus xiinxala keessa galchanii marii gaggeessanii jiru
  • Akkasuma yuuniversitii Amboo,Jimmaa,Haromayaa fi Bulee Horaa irratti kaayyoo ABO kan adeemsisanii fi faaruu ABO faarsuu irratti dhageessisanii jiru,
  • Walii galatti walgayichi erga jalqabameen booda godinaalee tokko tokko irraa gaaffii miseensummaa fudhachuu dhiisuu isaanii fi yaada gaggeessitoota irraa dhiyaatu fudhachuu diduu fi callisuun barattootaa kuni ifatti bahee jira, isaan keessaa kanneen akka Iluu Abbaa Booraa yuuniversitii Mattuu,yuuniversitii Bulee Horaa,yuuniversitii Wallaggaa kan akka Najjoo,Horroo irraa dhufan hubatamee jira,
  • Dursa eegalamuu walgayin dura yaadnii fi gaaffiin ijoo rakkoo uumata Oromoo irratti hidhatee dhiyaatan hedduu waan isaan dursee yaaddesseef Yuuniversitii dubbiin ka’a jedhamee shakkamutti human waraanaa mijeeffatanii akka jiran odeeffannaaleen garagaraa dhiyaatan ibsa.

 

2 thoughts on “Hogganoota OPDO 9 n Kan Durfamu Aangawoonni Wayyaanee Sochii Barattoota Oromoo Tasgabbeessuuf Jecha Diqama TPLF Irraa Kennameen Bobba’an.

  1. Pingback: Gadaa.com | FinfinneTribune Hogganoota OPDO 9 n Kan Durfamu Aangawoonni Wayyaanee Sochii Barattoota Oromoo Tasgabbeessuuf Jecha Diqama TPLF Irraa Kennameen Bobba’an |

  2. Pingback: The Oromians Protest Ethiopia’s New Master Plan of Ethnic Cleansing against the Oromo in the Name of Development Expansion of Finfinnee (Addis Ababa) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s