FDG daran jabaachuu irraan Mootummaan Wayyaanee ,Wallagga, Anfilloo fi naannoo irraa ummata Oromoo jumlaan hidhaa jiraachuun beekame.

Aside

Diddaa

Caamsaa 7,2014 Dambi Doolloo

Kun madda gabaasaa Qeerroo Qellem,Dambi Dolloo har’a Caamsaa 07/2014 ti.FDG kaleessa Caamsaa 6 FDG kan eegale mootummaa wayyaanee raasuudhaan uummata oromoo irratti dhukaasa banuun isaa gabaasota irratti dhiyaataa ture,uummanni gaaffii mirgaa gaafachuun isaa utuu wal irraa hin citin kan itti fufaa jiruudha,diddaan magaalaa Dambi Dolloo irratti ka’e akkasuma magaala Anfilloo Muggi irratti barattootaa fi uummanni gamtaadhaan hiriira gaaffii mirgaa dhiyeessuudhaan dhaadannoo dhageessisuu fi kanneen gufuu qabsoo Oromoo ta’uu yaalan ariyuun magaalaa keessa baasuu irratti argaman. Eda halkan waraanni wayyaanee bakka dhufee kan hin beekamne humni addaa konkolaataa hedduudhaan magaalaa Dambi Dolloo qubatee bule akkasuma walakkaan ammo gara magaalaa Anfillootti kan fe’ameedha. Har’a Caamsaa 7 Anfilloo gandoota garaaraa keessaa uummata Oromoo jilmaadhaan mana hidhaatti guuraa turaniru,akka walii galaatti magaalaa Muggii,ganda Ashii fi Garjeedaa jedhamu qofa irraa uummata dhibbaan lakkawaantu hidhamee jira,manni hidhaa wal hankaakee jira jedhu Qeerroon,keessattuu jiraattota ganda Garjeedhaa hidhataa fi qajeelfama ABOtiin hojjetaa jirtu jedhuun guutummaatti namoota achirraa mana hidhaatti naqanii jiru,manni hidhaa magaalaa Anfilloo irra jiru weelluu qabsootu keessaa dhaga’ama,hidhamtonni hunduu sirba qabsoo dhageessisaa oolan,hamma amamatti barataan hojjetaan qote bulaan humnoota wayyaaneetiin gara mana hidhaatti guuramaa jiru jedhu Qeerroon magaalaa Dambi Dolloo irraa,itti fufa!

Barataa Yuuniversitii Adaamaa Addunyaa Kiisoo Dabalatee Hedduun Waraana Wayyaaneen Bakka Buuteen Wallalame.FDG Itti Fufe

Aside

Caamsaa 7,2014 Adaama
Gaaffii mirga saba Oromoo barattooti Oromoo goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti osoo wal irraa hin cinne gaaffii mirgaaf sosso’aa jiraachuun beekama. Addatti ammoo barattooti Oromoo Yuunivesitii gara garaa biratti gaaffiileen haqaa ka’een mootummaan Wayyaanee yaddoo keessa galee jira.
Haala kanaan barattooti Oromoo Yuuniversitii Adaamaa yeroo gara garaatti gaaffii mirgaa gaafataniif jecha mootummaan Wayyaanee heddumminaan hidhaa ture,ammoos barattoota qaroo fi ija hawaasaa ta’an funaanuun bakka buutee dhabsiisaa jira.
Barataa Yuuniversitii Adaamaa Addunyaa Kiisoo jedhamu FDG keessatti adda durummaan qindeessitee jira sababa jedhuun loltoota Wayyaaneen adamfamee qabamuun mana hidhaa hin beekamnetti fudhatamee akka jiru gabaasi Qeerroo Adaamaa Caamsaa 7,2014 addeessa.
Kana ta’us barattooti Oromoo Yuuniversitii Adaamaa FDG itti fufuun barattooti kun akka hiikamaniif hatattamaan gaafaanii jiru.

 

Yuuniversitiin Jimmaa Mooraa Qubsuma Waraana Wayyaanee Fakkaate. Sababaa FDG Ka’een Barnootis Guutummaatti Dhaabbachuun Beekame.

Aside

photo0407Caamsaa 7,2014 Sababaa FDG marsaa addaan deddeebi’ee ana iratti ka’uuf jedha jedhuun  mootmmaan abbaa irree Wayyaanee humni waraanaa guddaa gara godina Jimmaa, Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii  Jimmaatti guuruun eeggichaa guddatuu Yuunibarsiitii Jimmaa Irratti gaggeeffamaa oole. Haala kanaan har’a guyyaa guutuu mooraan Yuuniversiitii Jimmaa humna Waraanaa guddaan eegamaa olee, yeroo amma kanatti warraana Wayyaanee duraan mooraa Yuuniversitii keessa qubatee jiru irratti dabalamee lakkoofsi waraanaa heddumminaan mooraa keessa jira.Yuuniversitiin Jimmaa mooraa barnootaa irraa gara mooraa waraanaatti waan jijjirame fakkaatti.

Barattootni  Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa guutummaatti barnoota dhaaban, hanga gaaffii keenyaaf deebii qubsaan nuuf kennamuu fi yaada keenya karaa walaabaa fi ifaa ta’een ibsachuu dandeenyuttii fi ajjeechaan, hidhaan, nurra dhaabbate, humni waraanaa Mooraa Yuunibarsiitii gadi lakkisutti barnoota guutummaatti dhaabuu Barattootni Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa beekisisan.

Kana malees mootummaan Faashistii Wayyaanee  saboota biroo hidhachiisuu fi karaa caasaa tikaa fi dabballee isaa yakka waraanaa barattoota  irratti dhuka’aa dhoosuuf  yaalii gochaa jirachuun saxilamee jira.

Dabballoonnii Wayyaanee fi  basaastootni Wayyaanee bmeeshaa dhuka’aa ofii  fudhanii mooraa yuunivarsiitii  Jimmaa seensisanii poolisiin qabaman gaaffii tokko malee gadi lakkifamanii jiru, Mootummaan Wayyaanee dursinee gaaffii mirgaa karaa nagaa  waan gaafanneef dogogginsa Sanyii (Genocide) nurratti rawwachaa waan jiruuf uummaanni addunyaa fi dhaabbileen mirga nammummaaf dhaabbatan akka birmataniif sagalee ol kaasuun dhaddannoon mooraa keessatti yeroo dhageessisan gabaafamee jira.

 

 

Wallagga Keessatti,WBOn Loltoota Wayyaanee FDG Dura Dhaabbachuun Uumata Hiraarsan 5n Irratti Tarkaanfii Fudhachuu ABOn Beeksise.

Aside

WBOn Loltoota Wayyaanee FDG Dura Dhaabbachuun Uumata Hiraarsan 5n Irratti Tarkaanfii Fudhachuu Beeksise

(Madda Oduu ABO/MOA/ Caamsa 5, 2014)

Caamsaa 2/2014 Gootichi Humni Addaa WBO dhiignii fi gumaan ilmaan Oromoo hiriira irratti diinaan dhangala’ee lafatti hin haftu jechuun godina Wallaggaa bahaatti tarkaanfii haleellaa fudhatu jabeessee itti fufe. Haaala kanaan Onaa Siree Magaalaa Siree keessa seenuun humna waraanaa Wayyaanee irraatti tarkaanfii fudhateen loltoota Wayyaanee namoota Shan kanneen FDG dura adda durummaan dhaabbatan ajjeessuu gabaafame.

Loltoota Wayyaanee kunniin uumata hiraarsaa turanii fi FDG Siree fi Naqamte keessatti qabsiifame dura dhaabbachuun adda durummaan hojjetan
1. Maarii Asfawu,
2. Lijaalem Wandimuu
3. G/sillaasee kanneen jedhaman keessatti argaman haleeluun gumaa uummata isaa fi qabsoo bilisummaa uummata Oromoo galmaan ga’uuf tarkaanfii jabeessuu ajajni humna addaa WBO godina dhiha Oromiyaa beeksisee jira.

WBO godina dhihaa sochii warraaqsa amma uummanni itti jiruu fi FDG amma gaggeeffamaa jiru kun seenaa uummaata Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabachuu danda’udha jechuun uummaanni keenyaa haalaa kanaan jabaatee yoo itti fufu dhaammataa,mootummaan wayyaanee lukkeelee bobbaasee uumata keenya rukuchiisus WBOn bakka iyyuuttuu bifa kamiinuu ummata isaatiif waardiyyaa dhaabbachuun lukkeelee tokko lamaan akka funaan ajaji WBO godina dhihaa beeksisa.

Latest Breaking News‎:- Magaalli Dabi Doolloo fi Naannoo Ishee Waraana Wayyaanee Goolamaa Jira.Barattooti 2 Loltootaan Ajjeefaman,Ummanni hedduus madaaye.

Aside

Dambi dollooHar’a Caamsaa 6,2014 waan hedduu nama gaddisiisu magaalaa Dambi Dolloo irratti ta’ee jira.Yeroon uummanni hiriira itti bahan ganama sa’a 8:00 irraa ka’ee hamma galgala kanaatti  ture,Warri Wayyaanee yeroodhaaf namni akka wal hin argineef network kutanii turan,rasaasi guyyaa guutuu magaalaa san irratti roobaa oole, sa’aa booda kana garuu caalaatti lollii fi dhukaasi guddaan itti jabaate. Barattoota rukutamanii du’an keessa nama lamaa ol akka tahe ni dubbatama namni wal hubachuu hin danda’u iyyaaf jecha,barattoota kutaa 11 fi 12 baratan irraati kan wareegaman,battaluma Dambi Dolloo irratti ka’een Anfiloo irrattis ka’e,uummanni walakkaan dhaadannoo dhageessina walakkaan ammoo warra du’aniif iyyaa boo’aa deema,manneen daldalaa,suuqii baankiin,waajjirrii garagaraa toohannoo uummataan cufamee oole,konkolaataan asii fi achi socho’uu hin danda’u, waraanni Wayyaanee sodaa kanaan uummata rasaasaan reebuu itti fufe kan mada’an hedduudha roobni bokkaa kan dur hin jirre waan addaatu ta’e. Humni hin beekamiin Waraana Wayyaaneetti dhukaasuun uumata irraa faccisaa ture kun magaalaa alaa fi keessatti illee akkasuma ture.Ummati iyyaan yeroo fiigu WBO nu dhaqabi-nu dhaqabi jechaa iyyaa akka ture dha.

Gama biraan duumessi hanga namni wal arguu hin dandeenyetti uumame. Diddaan uumataa guyyaa boruus akka itti fufuudha sa’aa dheeraaf networkin Dambi Doolloo irra jiru nama waliin hin dubbachiisu,akkasuma Najjoo irratti kan ka’e baayinni
waraana Wayyaanee halkanii guyyaa dabaluudhaan namoota akka toohataman tahe,naannoo magaalaa Gambii irratti diddaan akkuma jirutti itti fufaa jira,barataan yuuniversitii wallaggaa barumsatti akka hin deebinee fi eenyuyyuu akka hin baranne akeekkachiisa xumuraa kennee jira barataan barumsaaf qophii qabu yoo jiraate tarkaanfiin addaa barataadhaan akka irratti tahu dhaamsi darbeera guyyaa har’a isa kanaaf eenyuyyuu diddaan kun utuu hin galma hin gayin barumsatti akka hin deebine jabeessanii dhaamsa dhaamaa jiru barattootni Oromoo yuuniversitii Wallaggaa,haala itti fufu gabaasa waliin jirra.