Iyyata Qonnaan Bultoota Oromoo Wallagga,Aanaa Anfilloo

Oromian resistance

Iyyata Qote-Bultoota Aanaa Anfilloo

Nuti Uummatni oromoo jiraattoota qote bulaa godina Qellem Aanaa Anfilloo gandoota Dullii,Garjeeda Heenaa,Waaroo,Fandacha,Yaarer,Ashii, Eeneche, Suddii,Alaku Kusaaee fi Geellaa keessa kan jiraannu iyyata keenya kan nuuf birmatu rakkina ilmaan oromoo irra gahuuf yeroodhaa yerootti kan hordofuu fi ilmaan oromoof dhaabbatee mootummaa abbaa irree Wayyaanee; yakka malee ilmaan oromoo mana hidhaatti guuraa jiru waliin walaansoo bara dheeraa gaggeessaa kan jiru dhaaba ABOtti walii galteedhaan iyyannaa keenya dhageessifanna. Tokko lamaan nu hubadhaa!

1. Nuti yakka hidhamneefiyyuu ifatti gaaffii dhiyeessaa jirruuf deebii quubsaa hin argannu qaama nu hidhe kana irraa,kan itti harkifatee nuun jedhamu bosona mootummaan dhaabe keessa qonnaa qotattanii, qabeenyaa keessa kan dhuunfaa taasiftanii,.. kan jedhuun nu yakku garuu kunis rakkina hamma kana keessa kan nu buusu nyaata dhabnee, bakka bultii namni 5n keessa buluu hin dandeenye keessa nama 30 oliin bulaa kan jirru hirribaa fi bishaan dhugaatii dhabnee rakkina kana keessa kan jirru abbaan warraa gandoota kanneen irraa ammallee rakkina kana dandamachaa nuti mootummaa abbaa hirree mootumma wayyaaneef hin jilbeenfannu kan jedhu tokkummaa keenya dhaabni Adda Bilisumma Oromoo akka nuuf hubatu dhaammanna.

Guyyaa hidhamnee kaasnee kunoo hanga haraatti guyyaa 30 ol lakkoofsisneerra. Nu keessaa namoota siyaasaaf shakkaman maatiin isaanii nyaatallee akka hin geessineef dhoksamanii kan jiran jiru,mirga uumamaan nuuf kenname dhabneerra,mee ilaalaa yaa firoottankoo,yaa ilmaan oromoo keessaa fi ala kan jirtan qabeenyaa mootummaa balleessitan jedhanii kan ittiin nu yakkaa jiran lafti isaa kanuma keenya, kan ormaa miti,kan warra Goojjamootaa fi Tigireef kannamee jiru hin tuqamu select tahee kan oromoo qofatu qabeenyaa mootummaatti naanneffamaa jira. Gaaffii kanaa yoo dhiyaate yaada ABOti kuni jedhuun

Iyyata Qote Bulaa Anfilloo.docx

2 thoughts on “Iyyata Qonnaan Bultoota Oromoo Wallagga,Aanaa Anfilloo

  1. Yaa uummata oromoo mamaaksa isniif hima. Bosonni kan nu fixe qottoo miti jallaa muka keenyaati jedhe. OPDO kondomii wayyaannee fi gantoota ABOtu namaa fi biyya gurgurattetu nu nyaachaa jira waan ta’eef WBO qeerroo wajjin haa hiriirru. Jabaafha!

  2. bosonni kan uumamaati! Wayaaneen yoom nuuf dhaabee? Ta’us uummata oromoo iddorraa buqqisuurra maalif lafa duwwaa dhaabanii bosona hin goone. Bosonoomsuu yoo fedhan lafti duwwaan baldhaadha qooda buna namootaa saaman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s