Hojjettootni Mootummaa Daldaltoota ida’achuun QBO irratti marii jabaa gaggeessuun Ibsa ejjennoo lafa kaa’atan!‏

Hagayya 26,2012 Finfinnee

Hojjettootni mootummaa Waajjira Bishaan Oromiyaa fi Qorannoo qonnaa Oromiyaa daldaltoota dabalachuun Qeerroo waliin walitti dhufuun Hagayya 24/2012 marii baldhaa taasisuun ibsa ejjennoo lafa kaa’atanii jiran.Hojjettootni mootummaa ilmaan Oromoo tahan qabsoon qeerroon gaggeeffamaa jiruun itti boonuu ibsachuun qabsoo qeerroon gaggeeffamaa jiru waliin hiriiruuf murtii dhumaa irra gahanii jiran.
Waajjira maqaa Oromoonii fi Oromiyaan mogga’e keessatti gaggeessaan ilmaan habashaa tahuu fi miindaan harka ilmaan habashaa tahuun cunqursaan isaan irra gahu guddaa tahuu ibsatanii jiran.Haala mijataa yeroo waliin wal qabatee uumameen carraa bilisummaa ilmaan Oromoof dhufe of darbarsuu akka hin qabne irrattis dubbatanii jiran.Daldaltootni Oromoo yerootti mirga ofii falmachuuf ka’an ammaa fi amma akka tahes dhaamanii jiran.Dirqama dhaaba irraa dhufe guutummaan galmaan gahuun dirqama oromummaa akka tahes wal hubachiisuun ibsa ejjennoo armaan gadii gamtaan baasanii jiran
1.Hojjettootni mootummaa mirga isaanii akka falmuuf ka’an irratti adda durummaan ni hojjenna
2.Sagaleen ilmaan oromoo Addunyaa irratti akka dhaga’amuuf gumaata barbaachisaa ni goona
3.Qabsoo Bilisummaa oromoo ABOn gaggeeffamu cinaa yoomuu ni dhaabbanna
4.Ilmaan Oromoo barataan,Barsiisaan,Qotee bulaan,daldalaan,hojjetaan Oromoo mirga isaa falmuuf akka ka’u irratti ni hojjenna
5.Mirgi uummataa biyya Itoophiyaa keessaa osoo hin sarbamiin Oromummaa keenya calaqqisiisuu fi birmadummaa keenya mirkaneessuuf duuba hin deebinu
6.Waadaa keenya tiksuun tokkummaan QBO galmaan ni geenya Kanneen jedhan lafa kaa’atanii jiran.Hojjettootni mootummaas Qabsoo Bilisummaa Oromoon gaggeeffamu cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha jabaa dabarfatanii jiran.OPDOnis ergamtuu wayyaanee bara baraa akka hin taanee fi QBOn gaggeeffamaa jiru cinaa akka dhaabbatan waamicha dabarsatanii jiran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s