Summiin Warshaan Meeshaa Waraanaa Oumishu Keessaa Dhangala’u Ummata Oromoo irratti Miidhaa Guddaa Geessise

Gabaasa Qeerroo Amboo,Adoolessa 10,2011

Mootummaan Waayyaanee Godina Shammaa Lixaa Magaalaa Gudar Cina Gara gadiitti Warshaa Duka’aa Waraanaa kanneen akka Fanjii,Boombii,Rasaasaa fi kkf oomishuun cinatti, asiidii fi summiin warshaa kana keessaa bahu lafa Oromoo naannoo Magaala Gudaritti argamu barabaraan akka hojiitti hin galle gochuun cinatti fayyaa uummataa fi beelladdan irratti balaa geessisuu irratti akka argamuu fi ummanni naannoo sanii rakkoo kana irraan kan ka’e dhibee ciccimaaf gaga’amaa akka jiru Qeerroon gabaasa. Beeladi ammaan dura naannoo sanatti horsiifaman har’a qotee bulaan beeladi hafneen ifiifuu lafa kana irra jiraachuu dhadhabee daran gaaga’amaa akka jiru gabaasi naannoo snaii ni addeessa

Gama kaaniin yeroo ammaa qoteebulaan Tigiraayi Biyyoo Coomaa Oromiyaa keessaa guuree ittiin biyya isaa misoomsuun yeroo inni konkolaataa qotiisaa Tiraakteeraan qotaa jirutti,Qoteebulaan Oromoo baroota dhufaa darbaan aadaa harkaan qotuu fi isa durii qotiyyoo fi gasoodhaan qotee rakkatee jiraachuu irraa iyyuu ‘ati ABO dha ‘jedhamuun qabamee hidhamuu fi ajjeefamuun lafa akaakiliin itti darbee qotatee irra jiraate irraa fuudhamee inversterootatti gurguramee akka kadhataa tahee jiraate taasifamaa jira. Biyyoo dachii Oromiyaa coomaa fi bibilootni biyyoo coomaa kana duukaa dhaqanii guddachuu danda’an Konkolaataa Mootummaa Waayyaaneetiin guuramuudhaan Naannoo Tigiraayi keessatti tuulamuudhaan Cooma lafa Oromiyaatiin Tigiraayi misoomaa jira.

Gabaasi qeerroo karaa biraa akka ibsutti, Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessaa Lammiin Tigiree qubachiifamaa jiru.Lafi kan mootummaati ‘’jechuun uummata Oromoo irraa buqqisuun Tigiroota keessaa iyyuu firota Mallasii fi firoota haadha manaa mallas Firoota Azeb Masfiniin Oromiyaa keessaa iddoo baayyee barbaachisaa ta’e kennuu irratti argamu.Kana immoo dirqisiisuudhaaf Alaabaa Tigiraayiin Naannoo Oromiyaa keessatti fannisuu irratti argamu.Fakkeenyaaf Alaan TPLF magaalaa Oromiyaa kanneen akka Buraayyuu,Holataa,Gincii,Amboo fi kkf keessatti fannifamee jira. Namoonni fannifamuu alaabaa kanaa mormanis akka yakkamaatti ilaaluun hidhaatti darbaman akka jiran qeerroon gabaasa.

Yeroo ammaa magaalaa Ambootii bahanii Asgorii erga darbanii booda hanga Magaalaa Hoolotaattia handaara  karaatti lafa Oromoo irratti dunkaanota kaampaanii alaan uwwisaanii jira,kaampaannonni kun kanneen lafa san bitanii barruulee afaan Arabaa fi afaan Chaina n irratti barreessanii argama. Ummanni qotataan naannoo kana ture lafa san dirqiin gadhiisee naannoo itti godaane hin beekamu. Dureeyyiin lafi kun itti gurgurame kan biyyoota dureeyyii garaagaraa yoo ta’u hunda beekuun yoo qorannoon tooftaadhaan geggeeffame malee rakkisaadha.Dureeyyii kanneen keessaa kan beekamoo ta’anii kan akka Hindii,Chaayinaa fi Araba kkf caqasuun nii dandaa’ama.

Qabsoon Itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

 

1 thought on “Summiin Warshaan Meeshaa Waraanaa Oumishu Keessaa Dhangala’u Ummata Oromoo irratti Miidhaa Guddaa Geessise

  1. qabsaawan nikufa qabsoon sabaa itti fufa qeeyroon bakka jirtuu jabaachuu qabdi qeeyroon malee bilisummaan hin dhuftu wareegaman malees bilisummaan hin argamtu gabroofattaan warraaysa ka,ee dhaamsu hin dandahu ajjeechaafi hidhaan ilmaan oromo irraa takka hafee hin beeku gummaan ilmaan oromo gummaan barataa oromo guyyaa takka dhiigan barreefamu ta,aa abdii hin kutannu numa bilisomna guyya takka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s